Установено е кои са полицаите, проверявани за употребена сила на протестите