Апостол Дянков: Извън всякакво съмнение, емисиите на парникови газове предизвикват затоплянето