Превозвачи и правителство се договориха за тримесечен тестов период на тол системата