Giant panda Bei Bei bids DC bye bye as he jets off to China