Задават се нови цени на тока и нови протести на бизнеса