Серният диоксид във въздуха в Перник – в допустими граници