13 животински вида са застрашени от изчезване през 2015