Почти половината от децата в България живеят в риск от бедност