Отпада разделянето на модули на изпитите след 7 клас