Ландшафтен архитект отгледа тиква-гигант с рекордно тегло