Изказване на Т. Живков пред делегатите на X X V I I конгрес на К П С С