Има ли катастрофално изоставане по БВП на човек от населението?