Предложения за запазване на сгради, които са недвижими културни ценности