Установиха основния източник на увеличението на опасен за озоновия слой химикал