Germany: 'Bomb plot' leaves Chemnitz on police lockdown