Приет е Националният план за готовност при пандемия