~no Name {epilogue} (sasusaku story) [fic*] The End

koizora