Bobby Fischer - Vassily Smyslov 1 - 0

Bobby Fischer - Vassily Smyslov 1 - 0

vesali