VBox7 logo

Социалната стратегия за западния политически колапс!

57 19.01.2019 Инфо

Социалната стратегия за западния политически колапс!

Политиките на социалния инженеринг на либералния технически клас стратегически денационализират институциите на западните държави с единствената цел да обезвредят етническите европейци, и по-специално европейските мъже, както в социалната, така и в политическата сфера. Тъй като тези културни модификатори продължават да се превръщат във все по-непримирима машина, заплахата от пълно изкореняване на европейците и техните култури става все по-реална...

The social engineering policies of the liberal technical class have strategically denationalized the institutions of Western nations with the sole purpose of disempowering ethnic Europeans, and in particular, the European male, in both the social and political spheres. As these cultural modifiers continue to evolve into an increasingly implacable machinery, the threat of an utter eradication of Europeans and their cultures becomes ever more real...

Авторско видео - VertigoPolitix


Sourced from Frank Salter: The War Against Human Nature.

Notifications platforms:

https://twitter.com/VertigoPolitix

https://gab.ai/VertigoPolitix


Alternate Video Platform:

https://www.minds.com/VertigoPolitix


Youtube Backup:

https://www.youtube.com/channel/UCJfaDyoLQRobTFjm_ulTWIQ

https://www.youtube.com/channel/UCP-rwC3mqNH1cVYYVZHziKw

Website: https://vertigopolitix.wordpress.com/