Крава - Масло - Реклама

реклама която анимирах някога преди250 000 000 години
декорите и пост продукциата са на Кирил Иванив - КАГ

panik