Nightmare (hatitomea) - Tsuki No Hikari, Utsutsu No Yume

yami