Yulisa Leon & Valentina Feroz vs. Gigi Dolin & Jacy Jayne: WWE NXT, Dec. 7, 2021

Yulisa Leon & Valentina Feroz vs. Gigi Dolin & Jacy Jayne: WWE NXT, Dec. 7, 2021

WWE Official