Bobby Lashley vs. Test - ECW World Title Match: Royal Rumble 2007 (Full Match)

Bobby Lashley vs. Test - ECW World Title Match: Royal Rumble 2007 (Full Match)

WWE Official