Goldberg plans to make Bobby Lashley his next victim: Raw, Sept. 27, 2021

Goldberg plans to make Bobby Lashley his next victim: Raw, Sept. 27, 2021

WWE Official