Ahmet Kaya kafama sikar giderim ;(

ahmet kaya kafama sikar giderim ;( omurtag

roberto_gotin