(no Subs) Gaki no tsukai - Batsu Game Washing Basin roulette

thus