Arashi - Hadashi no Cinderella

Arashi - Hadashi no Cinderella

thus