Capablanca - Alekhine 0 - 1

Capablanca - Alekhine 0 - 1

vesali