Charlotte Flair vs. Sarah Logan: Raw, Jan. 13, 2020

Charlotte Flair vs. Sarah Logan: Raw, Jan. 13, 2020

WWE Official