Bobby Lashley vs. AJ Styles — United States Title Match: Raw, Aug. 15, 2022

Bobby Lashley vs. AJ Styles — United States Title Match: Raw, Aug. 15, 2022

WWE Official