Naruto (kubi vs shukaku and sasuke vs orochimaru)

sorry за малкия екран

scorpa