Dakota Kai explains her attack on Raquel Gonzalez: WWE NXT, August 3, 2021

Dakota Kai explains her attack on Raquel Gonzalez: WWE NXT, August 3, 2021

WWE Official