ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 13.2. ОТ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

Категории лица, за които данните се отнасят Категории данни
1. Регистрирани потребители 1. Адрес на електронна поща
2. Рождена дата
3. Онлайн идентификатори (IP, cookies, PUC)
4. Потребителско име
5. Парола
6. Аватар на профила
7. Банер на профила
8.Описание на профила
9. Дата на регистрация
2. Нерегистрирани потребители 1. Онлайн идентификатори (IP, cookies, PUC)
3. Жалбоподатели при твърдяно нарушение на авторски права 1. Потребителско име
2. Адрес на електронна поща
3. Име на физическо или юридическо лице собственик на авторските права
4. Адрес на електронна поща
5. Име на лицето
6. Удостверяване на искането с представяне на документ за самоличност лично в офиса на Vbox7 на администратор на лични данни
7. Адрес за кореспонденция
8. Телефон за обратна връзка
9. Единен идентификационен код (или ЕИК, когато сигналът е подаден от името на юридическо лице или едноличен търговец)
10. Данни за упълномощеното лице, когато сигналът е подаден от/чрез пълномощник

КРАЙ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1