bellaaa_1

КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа, рЯдКо ПрОщАвА,
нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА! Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас


ТаКаВа СъМ,нЕ СъМ ИдЕаЛнА!ТаКавА сЪм ЕмОцИоНа!ТаКаВа СъМ нИкОгА нЕ Се СмЕнЯм,За ДрУгА Не Се ЗаМеНяМ!


оБиЧъМ Дъ Ми ЗъДаВъТ КоНкРеТнИ ВъПрОсИ...оБиЧъМ Дъ МаЧкЪм ТоЪ ДеТо Си Гу ПрОсИ...ГлЕдЪй Я ТаЯ КфО Ми Се НъДуВъ...МаЙкА И Ше ЕбЪ И Не Ме ИнТеРеСуВъ!!!


Dishai mi skupa praxta, xaide umirai ot qd, no ne zabravqi edno - ot zlobata se pogroznqva.. ne nezavijdai taka! Chao, beshe mi nepriqtno!!


P.S. Koito me kopirva ne razbira, 4e taka samo samo4uvstvieto mi vdiga ;дд ; )_______________________________
_______$$$$$_______$$$$$_______
_____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$_____
____$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
_______$$$$$$$$J$$$$$$$$_______
_________$$$$$$$$$$$$$_________
___________$$$$$$$$$___________
____________$$$$$$$____________
_____________$$$$$_____________
______________$$$______________
_______________$_______________´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____
_¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶_________
_¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______
_¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_____
____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶__


Ї ℓоОоОоОоОоОоОоОоОо√є ṧ℮ʟ℮ηα ﹩☺ мυḉн

╔═══╗──╔╗─╔╗────────╔════╗─────╔╗──╔╗
║╔═╗║──║║─║║────────║╔╗╔╗║─────║║──║║
║║─║╠══╣╚═╣║╔══╦╗─╔╗╚╝║║╚╬╦══╦═╝╠══╣║╔══╗
║╚═╝║══╣╔╗║║║║═╣║─║║──║║─╠╣══╣╔╗║╔╗║║║║═╣
║╔═╗╠══║║║║╚╣║═╣╚═╝║──║║─║╠══║╚╝║╔╗║╚╣║═╣
╚╝─╚╩══╩╝╚╩═╩══╩═╗╔╝──╚╝─╚╩══╩══╩╝╚╩═╩══╝
───────────────╔═╝║
───────────────╚══╝
You say Baby, I say Hey Baby
You say Pray, I say Dear God
You say Never Let You Go, I say Hold On
You say Ride, I say Drive
You say Latin Girl, I say Australia Girl
You say Up, I say Fly With Me
You say Justin Bieber,I say the Jonas Brothers

Half of the Jonas Fans moved on and went with Justin Bieber. Copy and Paste this if you are one of the people who stayed with the Jonas Brothers and continued to support them, and JB will always mean the Jonas Brothers not Justin Bieber.

cool grp
Инфо