andreyfa

Чл. 145. (1) (Предишен текст на чл. 145, изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 10 от 1993 г.) Който противозаконно открие чужда тайна, опасна за доброто име на някого, която му е поверена или му е станала известна във връзка с неговото занятие, се наказва
с лишаване от свобода до една година или с глоба до пет лева.
cool
Инфо