ani_justin_bieber_

l love justin bieberВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФЕНОВЕ НА ДЖЪСТИ БИЙБЪР: Той ще прави турне в Европа към март месец и ще идва и в България с Willow Smit !!! Ако си фен на Джъстин Бийбър, моля те сложи това в профила си за да се разпространи към възможно най-много
Бийбъри и да има пове4е хора на концерта му, за да разбере колко много верни фенове има той в България!!! ~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥
~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥


~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥

Приятел(ка): По кой си падаш? Без да броим известни хора.
Билийбърка: Джъстин Бийбър.
Приятел(ка): Имам предвид..
Билийбърка: Джъстин Бийбър.
Приятел(ка): Ама без...
Билийбърка: Джъстин Бийбър.
Приятел(ка): Ама той е...
Билийбърка: Джъстин Бийбър!
KоЙтО е ФеН нА ДжЪсТиН бийБъР дА гО сЛоЖи ТоВа В пРофИлА Си.

♥Justin Bieber ♥
Които го 0обича да СлОжИ тОВа нА пРоФиЛа Си
JUSTIN BIEBER is the BEST
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥````'♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥¶¶____¶¶¶¶♥♥¶¶¶¶____¶¶♥
______♥¶♥________♥¶¶♥________♥¶♥
_____♥¶♥_____╔╗'╔╗____________♥¶♥
_____♥¶♥_____║║'║║╔═╦╦╦═╗ ____♥¶♥
_____♥¶♥_____║║'║╚╣║║║║╩╣ ____♥¶♥
______♥¶♥____╚╝'╚═╩═╩═╩═╝ ___♥¶♥
________♥¶♥____Justin_____ ♥¶♥
__________♥¶♥___Bieber___♥¶♥
____________♥¶♥________♥¶♥
______________♥¶♥____♥¶♥
________________♥¶♥♥¶♥
__________________♥♥*love*

BEST FANS ON WORLD BY JUSTIN BIEBER
12% от българското население не харесват Деми Ловато.Ако си от тези 88%,които я харесват сложи това в профила си!

ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

4% от Българското население НЕ харесва ♥*JUSTIN BIEBER*♥ ,ако си от тези 96% който го харесват...сложи това в профила си :) !! Нашето знаме: █♥█. Нашият Свят: My world 2.0. Нашият химн: U smile.Нашето име: Beliebers. Нашият президент: JUSTIN BIEBER
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$$´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.*
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.**.
obi4am te JUSTIN BIEBER
$____$$$____$_________________ _______$$___$$$__$
_$____$$$$____$_______________ ______$$___$$$$__$
__$____$$$$$$___$_____________ _____$$___$$$$$_$$
___$____$$$$$$$___$_______+1__ ____$____$$$$$$_$$
____$_________$$$$__$_________ ____$_$$_$$$$$__$
_____$___$$__$$$$$$$__$$______ ____$$$$$__$$$__$
______$___$$$$$$$$$$$$__$_____ ___$$__$$$__$__$$
________$__$$$$$$$$$_$$$_$____ ___$____$_$$$__$
_________$$__$$$$$$$$___$_____ ___$_$$$$$_$$_$$
___________$___$$$$$$$$$_$$___ ___$__$$$_$$$_$
_____________$$___$$$$$$$$$$$_ ___$___$$_$$_$
________________$$$$______$_$_ $_________$_$
____________________$$$$$$$$$$ _$$$$$__$$_$
__________________________$$$_ $$$_$$$_$$$
_____________________$$$$$$$__ __$__$$$$
______________$$$$$_$$$$$$$$$$ $$_$$$$_$
___________$$$$$$$$$$$$_______ $$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$_$________ __$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$__$_______ ___$$$$$__$pleyboy
________$$__$$$$$$$$$$$_______ _____$$$_$$$
_______$________$$$___________ ______$$_$$$
______$$$$$$__________________ _________$$$
______$_____$$$$_____________$ $$$$$$$$$__$
______$$__$$$$__$$$$$____$$$$$ $__$$$$$$__$
_______$$___$$$$$__$$$$$$$____ $$$$$$$$$$_$
________$$$____$$$$$$$____$$$$ $$$$$$$$$$_$
__________$$$______$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$__$
_____________$$$$_____$$$$$$$$ $$$$$$$$$__$
________________$$$$__$$$$$$$$ $$$$$$$___$
___________________$_$$$___$__ $$$_____$$
__________________$_$$__$$$$__ $___$$$$__
_________________$$$$$$$____$$ $$$$______
_____________$$$_$$$$$$$$____$ ______$$$$
_____________$_$$$$$_$$$$_____ _$$$$$$$$_
_____________$$$$$$$$$$$$___$$ $$$_______
______________$______$$$$_____ ............ ♥. ღ

_____#___#___#
_____#___#___#
_____#§__#__##
______#####$2
_________#§_______§$§?
_________§#______######
_________##_____$#######
_________###?___########
_________##_____########_
_________##§___#########$
_________$#____##########
_________?#____#########?
_________$§____##########
_________#$_____###########
_________#??###############
_________#$_###############
_________#§_###############
_________##$##_########§##?
_________####_########_$##
_________####B#######__###
_________##_?#######___##?____________§
____________#######§__$##_____________#§
__________?########$_$##$_____________##§
__________#########§§##?______________$#§§
_________#############__________________#
________?############___________________#
________#############?__________________§
_______$##############__________________#
_______################________________##
_______#################_____________$##
_______###################$______?$###2
_______######§_#$#######_##########2
_______######__#_§######
_______######__#__######$
______?#####___#§_?######
______?#####___§#__§#####
______?####____?#___#####?
______$####_____#____####§
______§###______#$____####
______####______##____$###
_____$###_______##_____###$
_____###§_______$#______###_
____####_________B______####_
____####_________#$_____?####_
___§###$_________##______####§
___####__________##______?####
___####__________$#_______####_
___###____________#_______?###$
___##§____________B$_______####
__?##_____________##________###
__§#$_____________#2________?##
__##$_____________$#_________§#_
__##§______________#__________#§
__##$______________#$_________##
_?##?______________2#_________##
_###?______________##_________###
_###_______________$#_________###?
?###________________#_________###§
_§#_________________B$________###?
???????????¶??????????????????????¶
?????????????¶¶?????????????????????¶¶
?????????????¶¶¶????????????????????¶¶¶
????????????¶¶¶¶????????????????????¶¶¶¶
???????????¶¶¶¶¶¶??????????????????¶¶¶¶¶¶
????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶??????????????????¶¶¶¶¶¶
????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶????????????????¶¶¶¶¶¶¶
???¶¶¶¶¶?????????¶¶¶¶¶???????¶¶¶¶¶???????¶¶¶¶
???¶¶¶¶????????????¶¶¶¶????¶¶¶¶¶???????????¶¶¶¶
??¶¶¶¶¶??????????????¶¶¶¶??¶¶¶¶??????????????¶¶¶
??¶¶¶¶¶??????``?????????¶¶¶¶¶????????????????¶¶¶
??¶¶¶¶¶???````???????????¶¶????????????????¶¶¶¶
???¶¶¶¶?????``??????????????????????????????¶¶¶
????¶¶¶¶???????????????????????????????????¶¶¶??
?????¶¶¶¶¶??????????????????????????????¶¶¶???
???????¶¶¶¶¶?????ThEBeSt??????????¶¶¶¶?????
?????????¶¶¶¶¶?????????????????????¶¶¶¶???????
???????????¶¶¶¶¶¶???????????????¶¶¶¶¶?????????
?????????????¶¶¶¶¶¶??????????¶¶¶¶¶????????????
???????????????*¶¶¶¶???????¶¶¶¶???????????????
?????????????????¶¶¶¶¶???¶¶¶¶¶????????????????
???????¶???????????¶¶¶¶??¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶??????????
?????¶¶¶????????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?????
????¶¶¶¶?¶¶¶¶????????¶¶¶¶¶??????????¶¶¶¶¶¶¶¶??
???¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶??????¶¶???????????????¶¶¶¶¶¶?
??¶¶¶¶¶¶¶????¶¶¶¶¶???????????????????¶¶¶¶¶¶???
????¶¶¶¶¶?????¶¶¶¶¶¶¶?????????????¶¶¶¶¶¶??????
???????¶¶¶??????¶¶¶¶¶¶¶¶¶???????¶¶¶¶¶¶????????
?????????¶????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶????? ____$$$__#__?#2
_____#___#___#
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶oooo´1o¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$ø¢¢øø17¶$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¢1´7oøoø´o7¶1´
´11¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´ø¶ø´1oø¢o1ø´o¶¢
¶¶¢¶ø¢¢¢¢77oø¶¶¶´´´´´´´´¶¢7ø$øoo7o$77¶o
¶¶7´7o77177777oø¶¶1´´´´¶øooo77777oø7¶¶
´¶¶¶7o¢øø77ø¢ooooø¶¶¶¶¶¶¢oooo7177¢7o¶7
´´´¶¶7´oooooooo77177o7øø¢¢ø¢ooooøø¢¶
´´´´7¶¢o7¢øoo7717oøø¶¶øoø¢ooo¢¢ooooo$7
´´´´´7¶¶ø17oo7oø¶øøooøooooo777o¢oo71´o¶1
´´´´´´´1¶¶$oø$$¢111¢1o¶¶ø7oøøo7ooooø7¢1¶
´´´´´´´´´ø177´o1´ooo´¢ø´¶ø7oooø¢oo1¢1ø7¶
´´´´´´´´¶¢¢7o7oo¢oøo´ø¶´´¶¶ooo77o7ø¶1´o¶
´´´´´´´1ø$oøo1øø¢¢7o´¶ø´´´ø¶¢$$¢$¶77oø¶7
´´´´´´´7¶17ø77¢7711¶7¶´´´´´´¢¢ø´´´71¢¶1
´´´´´´´´ø¶$¢øø71oøø¢¢¶´´´´´´ ´øø¶¶¶¶¶o
´´´´´´´´´7¶oø¶¶¶¢77¶¶´-__,8I'_______
$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_$______________________________$$$_______$ $$$$$$$$$$___
_________________________$$$$$$$_____$ $$______$___
_______________________$$$$$$$$$$$__$$ $$_________
________________ _ ____$$$______$___$$$$$$$$$$$___
________________$$$$__$$$$___________$ $$$$$$$$$$__
___________$____$$$$__$$$$$$$$$$$_____ $$$$$$$$$$__
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$____ _______$$$__
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$____ __$____$$$__
____$____$$$_____$$$$__________$$$____ $$$$$$$$$$__
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$____ $$$$$$$$$___
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$____ _$$$$$$_____
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥
~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥♥~~~♥
Image and video hosting by TinyPic
Justin е моята звезда,
Justin е моята луна,
Justin е моето небе,
Justin е моята съдба.
Той е по-красив от водопад.
Той е по-сладък от шоколад..
Той е по-нежен от коприна.
Той е по-изящтен от картина.
Justin е сянка в горещото лято.
Justin e по-скъпоценен от злато.
Justin е символът на града.
Justin e най-якия певец на СВЕТА.
Живота ми без Justin е изгубен! Живота ми без Justin е провал!
Justin е това което имам!
Justin e моя идеал!
Аз съм българче обичам ,
justin bieber да слушам,
първа радост е за мене,
bieber да легне върху мене.
toi с неговия сексапил,
здрво в мене се е впил.
justin поглежда ме тъй страстно,
аз усещам нещо тук опасно.
tochno палаво намига,
до сърцето ми той стига!!

Justin e моя идеал!-------JUSTINJUSTINJUSTIN-----------BIEBERBIEBER-------
-------JUSTINJUSTINJUSTIN-------BIEBER-------BIEBER-----
------------------JUSTIN--------------BIEBER---------BIEBER------
------------------JUSTIN--------------BIEBER---------BIEBER------
------------------JUSTIN--------------BIEBER-------BIEBER--------
------------------JUSTIN--------------BIEBERBIEBER---------
------------------JUSTIN--------------BIEBERBIEBER---------
JUSTIN--------JUSTIN-------------BIEBER--------BIEBER-------
JUSTIN--------JUSTIN-------------BIEBER----------BIEBER-----
JUSTIN--------JUSTIN-------------BIEBER----------BIEBER-----
-JUSTIN------JUSTIN--------------BIEBER--------BIEBER-------
-----JUSTINJUSTIN---------------------BIEBERBIEBER-----********************** ObI4am LiФенка на Джъстин се родих,
фенка на Джъстин ще остана,
когато умра от гроба ще крещя:
Джъстин Бийбър е върха.Аз се родих за Джъстин,
аз живея за Джъстин,
аз дишам за Джъстин.

.......JB.JB JB....JB
......JB..JB JB......JB
...........JB JB.....JB
...........JB JB.....JB
...........JB JB...JB
...........JB JB.......JB
JB........JB JB.........JB
.JB.......JB JB.........JB
..JB......JB JB........JB
...JB.....JB JB......JB
.....JB....JB JB...JB
.......JB.JB JB.JB
Инфо