bagpipebandbg

Най-първият във времето Гайдарски оркестър на България. Основател е Диньо Маринов Петров. Роден на 21.08.1955г. в с. Стефан Караджа, Варненско. Завършва средното си образование в Средно музикално училище гр. Котел. Оркестъра е основан през 1998г. Репертоарът
му включва фолклорни мелодии и ритми от всички етнографски области на България. Участвал е в много международни фестивали в чужбина: Германия, Турция, Франция, Молдова, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, САЩ, о.Тайван и др. През 2012г. оркестъра получи "Специална" награда на Националния конкурс за гайдари и камерни инструментални групи "Вълшебни ритми" гр.Нови Пазар и стана Лауреат на международния фестивал на творчеството "Роза на мира", в номинация: Съхранение на творческите традиции на родния край.
Традиционно присъства в културния живот на Варна. Малко са съставите, които могат да се похвалят с такава богата дейност.

Most first time Bagpipe Band of Bulgaria. Founder Dinyo Marinov Petrov. Born 21.08.1955g. by Stefan Karadja Varna. He completed his secondary education at the Music School in Kotel. The orchestra was founded in 1998. His repertoire includes folk melodies and rhythms from all ethnographic regions of Bulgaria. He has participated in many international festivals abroad: Germany, Turkey, France, Moldova, Greece, Hungary, Italy, Romania, USA, etc. o.Tayvan. In 2012. Orchestra received "special" ****** at the National Competition for bagpipers and chamber instrumental group "Magic Rhythms" Novi Pazar and became a laureate of the International Festival of Creativity "Rose of Peace" in nomination: Preservation of the creative traditions of their homeland.
Traditionally present in the cultural life of Bulgaria. Few configurations that can boast such a rich activity.
Инфо