daimantgirl

СлаДка ЛигЛа Секс,пози,дози,алкохол,дим от цигари,това е девизъъъ на всички гъзари

(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´
___`•.¸.•´۪۫О۪۫۰۪۫Б۪۫۰۪۫И۪۫۰۪۫Ч۪۪۫۫۰۪۫А۪۫۰۪۫М۪۫۰۰۪۫Т۪۫۰E

~*~ОсВеН чЕ ЗавИждаШ нИщО дРугО
нЕ вИжДаМ...НарИчАш Ме КуЧкА,нО аЗ нЕ сЕ оБижДаМ...НенАвИждАм ЗабРанИ -пРи МеН нИщО нЕ вАжИ...КогАтО мЕ гЛедАш Не оТкАчАш Ли КажИ...?!~*~МмМмм Да...ТочНо ТовА ТъРсих...Ти сИ тОчно За Мен!ЛелЕйЙй И Как СамО Си ОтивАме [?][!]...НапРавО Ме ОпИяНяВаШ с ТфОиТе Очи И Ме ПоДлуДявАШ.


ВсЕкИ ДеН МиСъЛта За ТеБ....КаРа Ме Да БъДа НаЙ ЩасТлИвИя чОвЕк На сВеТа....ВсеКи ДеН ТвОя СиЛуеТ КаРа Ме Да ПоЛуДяВаМ БеЗ Да зНаМ и аЗ ЗаЩо......!


...ИсКаш,нЕ иСкАш - АЗ сЪм тАкАвА!ТеБе Те дРаЗнИ мОяТа СлАвА!АкО сИ тЪрСиШ сКрОМна СъПрУгА,нЯма Да пРеЧа - ТръГвАй с ДрУгА!!!Аз СъМ сКроМнА, кРасИва...каТо Мене НЯма ..нЯма и Да иMa !!!


Ще мOжEш ли дA ми дOкAжEш ти сEгA, чE другA някOя оT мEн е пO-дOбра? И дOри дA оTричAш знAм нE ти е вCе еднO KъдE съM сEгA, и кOй е в мOетO лEглO!А? c(:***АкО ПоИсКАш БяГаЙ Ти Не Си МИсЛИ,чЕ Ме БОлИ...КАкВО ОЧаКВаШ дА ЗаПЛаЧа Ли..???ТаКА ГоВоРЯ Ти СегА... Но САмО ДУмИ Са ТОвА ...ЗА дА ЗаПАзЯ ГОрДоСТтА Си..ЛъЖА е Не чУВаШ Ли???... сПРи Се ЛЪжА..СъРцЕТО мИ СТеНЕ лЪжА е,Че МоГа Без ТебЕ ЛъЖа е...***


ШшШшт тОвА нЕ е За фСеКи...ГлЕдА нИ лУнАтА и МиГа уНеМяЛа..ТаКиВа ЦеЛуВкИ тЯ дО дНеС нЕ е ВиДяЛа..тОвА сЕ кАзВа сТрАсТ..Не ПоМнЯ кОя сЪм аЗ,Но зНаМ чЕ нЕщО сУпЕр Се СлУчВа МеЖдУ нАс


...СамО с еДнА ЦелУвКа мОгА Да тЕ ПоБъРкаМ...СамО с еДиН ПогЛеД МисЛитЕ Ти Да оБъРкаМ...СамО За еДнА нОщ Ще тЕ ПоДлУДя...УсеЩаШ Ли тФа КоЕтО Ще Ти пРиЧиНя...?!


КаЖи Ми КаК дА сПрА с ТеБе дА гРеШа....? УсЕщАм ТяЛоТу ТИ...А тИ уСеЩаШ лИ.....? РаЗтАпЯм Се СеГа---Ф тФоЯтА уСтА...КаТу КуБчЕ лЕд...ХаРеСфА мИ тАкА...ИсКаМ тЕе...ЕлАаа...


.::ПрегРъЩай Ме,РаЗпаЛваЙ Ме,ДокОсВаЙ мЕ,рАзНеЖваЙ мЕ,пРоШепВай Ми ОбиЧам Те-тАка Ми Е дОбРе!ЦелУваЙ мЕ,СаБличаЙ Ме,ПоВтарЯй Ми ОбичАм Те-тФоЯ дОпиР ИскаМ Само!!! :P::.Едно сърце, което те обича, едно сърце, което те зове, едно сърце от тебе поглед не отделя. Желаете и вечно теб следи! Готово е за тебе да се бори, готово е за тебе да умре, за тебе всичко ще направи. Обичай го! Вече се закле.Tova e jenSkoto Surce Edin obi4a,Vtori Privli4a,Treti sabli4a,4etvurti Obli4a,Peti revnuva,S 6esti Hodi,Sedmi Lubi,Osmi Gubi,Deveti Jelae,Deseti Me4tae.I nikoga ne 6te se razbere koi si Ti ot desette! :]ЩоМ vЭДнЪж SъБуДi Сэ МоЙtА ЖеNsКа ЗLОбА, SъМ ГоtоVа Да ПrАtЯ ВsЯкА tъПа КуЧкА,КоЯtО Те ХаRеsвА В гRоБа... ;


PeRfEkTnA Li SmAm? SoRrY MiLi4uK,iStInAtA BoLi,AmA nE Si! TeBe Li E cElYvAl? Ni6tO NaLi Po ToVa VrEmE mEnE E rEvNyVaL! S TeBe Li E sPaL? Ni6tO,nAlI pAk Za MeNe E mE4tAl!

ПиСнА мИ дА бЪда мАлкА И дОбрИчКа,вЕЧе сТавАм ЛошА пиЧкА!!!нЯкоЙ мЕ хАРесВАт..ДРуГИ нЕ..но МеН тОва въОбЩе Не мЕ еБе.МОжЕ да Не СЪм ИдеАлНа,но поНе СъМ рЕАлНа!

ЗнАмМ Да иСкЪъМ...мОгЪъ Да ИсКъМм...ИмЪъМ вСиЧкУ кОЕтУ сИ пОйСкЪм...МоГъЪ и ТеБб Да иМъЪм,АкОо ИсКъЪм,Но СъЪм ИнАтТ и НеЕ тЕе ИсКъЪм!!!
1.АдСкИ сИ гОтИн,ЗнАеШ гО,нАлИ?..ХлЪтВа пО тЕбЕ вСяКа До ЕдНа,АкO тИ оТкАЖе Тя Не Е жЕнА.. МнОгО сИ сЕкСи,зНаЕш Го,НаЛи?МъЖ,нО бЕз КоМпЛеКсИ оТ дАлЕч ЛиЧи..ВсИчКи нАднИчАт В тВоеЕтоО лЕгЛо,НеКа тИ зАвИжДаТ,иМа За кАкФо!!!

2.Не сЪм бЕзмОзЪчнА кУкЛа нА кОнцИ,...нЕ мЕ гЛедаЙ тАкА УмнО,щЕ тИ пОкАжа кАкВо е дА жИвЕеш бЕзУмнО....S-kLaSa сЪм кОпЕлЕ нЕ сЕ сЪмнЯваЙ нА нЯkоЯ дрУгА сЕ нАдЯваЙ[!]


5.Ако аз загубя теб и ти ще загубиш мен, но ти ще загубиш повече, защото мен ме обичат всички, а теб никои както аз!!!

6.Не взимам наркотици,не пуша и не пия,всичко е на ред,но не мога вече да крия,че сам пристрастена къъм теб!!!

7.КэФи Сэ На ВрАгОвЭтЭ сИ,зАщОтО сИ вИнАгИ в ГлАвАтА иМ,нО нИкОгА в КрАкАтА иМ.....


8...Живей без да мразиш-мразят само слабите!!...;)))

...Живей без да льжеш-льжат само страхливците!!...;)))

...Обичай, защото обичат ВЕЛИКИТЕ!!!!!...

10.Ka3aBaT Ky4kA CъM БuЛa-Mu BcEku Cu ИmA XaPaKTeP.YлИ4HuЦa CъM БuЛa-E Пo ПoKpИBuTe Лu Дa BъPBя?BcЯka Be4eP CъM C Pa3Лu4Hu-4e OT KъДe Дa Гu B3eMa EДHaKBu?CпAЛa CъM CMъЖE-MъЖeTe OcTaBяT ЛиTe дА спИш!!!

12.На МиРа Ме ОсТаВи и ДрУГи ПуТкИ Си НаМеРи..

СвЕтА Ми НаПуСнИ,аКо ИсКаШ нА МайНаТа Си ХоДи

ЩоТо оТ ДнеС дО МеН Ще иМа дРуГ кРеТеН!

НоВа ПеСеН аЗ щЕ ПеЯ и НаД НеГо Ще Се СмЕя...

ЗаЩо Ли?! ЩоТо МъЖеТе сА зА т'Ва -

Да Се ВлАчАт В жЕнСкИтЕ КрАкА!!!

13.ЛюБов Ли? ТЯ нЕ съЩеСтвУва... КурВи? КуРволЯк коЛкОт Щеш...Аз Ли? аЗ щЕ тЕ зАбрАвЯ, ТаКиВа кАтО ТеБ сА мНогО! Ти лИ? тИ нАпрАви ГрешКа, ИДи Си, СкоРо щЕ я пРоумЕeш... Тя лИ? сЛед треТоТо еБаНе щЕ тИ е оМръЗнАлА, ЩоТо тЯ е БиЛа ПоРеДнАтА а АЗ EguHcTBeHa...

14.Не мИ пУкЪ За вАс мОмЧеТъ, нЕ мИ пУкЪ зА тЪпАтЪ лЮбОф. Аз сЪм пРоСтУ еДнА КуЧкЪ БеЗ сЪрЦе ЩоТу еДиН НеЩаСтНиК мИ гУ ВзЕ....!!!

15.ne psuvam,ne pu6a,ne piq i po maje ne hodq-"bah maamu iztaRVAH SI cigarata vav vodkata kato vidqh 1 gotin pich"

17.ВсЯкА вЕчЕр Си С рАзЛиЧнА жЕнА .. в ЖиВоТа НяМаШ нИтО еДнА .. гОлЯмА РаБоТа ,Че ВсЯкА мОжЕ дА сВаЛиШ сЛеД кАтО нЕзНаЕш КаК дА я ЗаДъРжИш!ПрЕсТаНи Да Се ПрАвИш На МъЖ.сТаВаШ СаМо За ВедНъЖ....

27.


Ще мOжEш ли дA ми дOкAжEш ти сEгA, чE другA някOя оT мEн е пO-дOбра? И дOри дA оTричAш знAм нE ти е вCе еднO KъдE съM сEгA, и кOй е в мOетO лEглO!А?

30.Edin den

6te iska6 da se vidim pak.

1 den-6te me jelae6.

1 den-6te iska6 da me celune6

1 den-az 6te iskam da darji6 rakata mi

1 den-koito nemoga da razpoznai vse o6te v kalendara..

31.Kogato se celuva6,

ne pritvarqi o4i,

za6toto kogato mom4eto celuva-

to vinagi gleda vstrani..!!!

36. Tai`Kat~~GleasH…WijDasH Li Ni? Ot SmqH Sa RazBiaMeE…KoITy Na DraZni PreBiaME..i SaS SeKi Ne oTiaMee… [~ Ne SmE PeRFekTnI aMa SmE EfEktNi~]Силно обичам, Трудно прощавам,Лесно подлудявам, Гадно наранявам,Рано или късно-всичко получавам!

През теб ще минат купища жени,но няма друга като мене разбери. Не съм една от твоите жени,това добре го запомни,нима не знаеш за това че само аз в тъмното блестя !!!

Ще Искаш Да Ме Забравиш,Но Няма Да Можеш-Погледът Ми Ще Те Преследва В Мрака!Гласът Ми Ще Убива Тишината!Ще Искаш Да Се Върна,Но Ще Бъде Късно!Ще Съжаляваш,Но Аз Вече Няма Да Съм Твоя!Ти Ще Бъдеш Само Спомен!!!

ako gresha- popravi me !!!....Chukash neq,no vikash moito ime !!!
гЛеДаШ мЕ с УмРаЗъЪ•И чАкАш ПаК в жИвоТа дА вЛяЗъ•аА sOrRy мЪъ вЕчИ нЕ тЪ оБичъЪм•тИ кФо?!оЧакВЪш ЦяЛ жИвОт сЛеД тЕБ дЪ тИчЪм• дОрИ дА мОлИш•дА пЛачЕш•Да пАдаШ•sOrRy пИч-аМъЪ шЕ сТраДЪш


ПисНа Ми да бЪда Все дОбРа,усМивКи да рАздАвам...БейБи, неКа тИ се изВиня--ЗаБравИх Да се вПечатлЯ...СлАдуРи мНогО кАтО теБ и Не разЧитаЙ, МолИш МеЕ , да Ти наПравЯ веЧеРта оНезИ ХубАви нЕЩа... Не пИпай, Мили мОй,дАлЕче стОй. Да тИ приЛичАм на Barbie-игРачкАта за ДеН за дВа?!?..ПрОстО си излЯзъл вЪв ноща и ТърсИш нЕщо по-тАка... И да си мИл и Да не сИ- мЪжЪт зА меНе Ти нЕ сИ!!! И зАбрАви за ВеЧерта с оНезИ хУбаВи нЕща..................... ИсКам да рАзбИя твОя мъЖки свЯт,неКка ти сЕ смеЕ цЕлиЯт Ни грАд.ИскАм да се кЪпя в твОитЕ сЪлзИ,каКто прАвИш тИиИ.........

Да ОбИчАш ..! Е Не Да ЗаБрАвЯш,А Да ПрОщАвАш.
Не Да СлУшАш, А Да РаЗбИрАш.
Не Да ГлЕдАш, А Да ЧуВсТвАш.
Не Да Си ТрЪгВаШ, А Да ОсТаВаШ...

НиКогА нЯМа ДА сЕ пРеДАВаМ,доРи сАмА Да осТаВаМ! с мОмчЕнЦА щЕ се ЗаигРаВАМ, посЛе нАгло щЕ ги зА*БаВам!НЕ Ми ТРябВаТ ГазАРи иЛи ИДеаЛи те сА сАМо за нек`ви п***и ЗаспАЛи! ТРябВа Ми еДно съРце, коЕтО Да ОбиЧаМ, нА кОЕтО дА ВяРВам и С НеГО МоеТо дА РаДВаM.*

КаК Се УмОрИх Да ЛъЖа МоЕтО СъРцЕ,Че Не СъМ БеЗ ТеБе ТъЖнА,Че Ми Е ДоБрЕ.КаК ОпИтВаХ Се Да МаМя СеБе Си ДоРи–ДрУг ЦеЛуВаХ,ДрУг ПрЕгРъЩаХ,а Ми ЛиПсВаШ Ти!

__$$$___$$$_________$$_____$$____$$___ _$$
___$$$_______________$$___$$______$$__ $$
_____$$$______$$$$$___$$_$$________$$$ $
_______$$$___$$___$$___$$$__________$$
________$$$_$$$$$$$___$$__$$________$$
_$$$___$$$_$$________$$____$$_______$$
__$$$$$$$__$$$$$$$__$$$____$$$______$$


˜”*°•.~ I LOVE YOU!~.•°*”˜
.•*”˜.•°*”˜˜˜˜˜˜”*°•.˜”*°•


·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·»
«·´¨*·.¸*OBI4AMTE MNOGO*.¸¸.·*¨`·»
·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»
Ламия - Блестяща,Сияеща,Бляскава.
Хюсеин - Духовна и физическа красота.
Кенан - Страната на Яков,син на Исаак,Рай,Палестина.
Джавидан - Вечна,Безкрайна.
Сузан - Пламенна,Огнена.
Саип - Безпогрешен,Прав.
Наз - Кокетство,Каприз.
Джамил - Красив,едно от имената на Аллах.
Макбуле - Харесвана.
Намък - Писател.
Шюкрю - Благодарност,Признателност.
Шахика - Връх (на планина,дърво).
Нимет - Милост,Щастие,Богатство,Изобилие.
Енисе - Приятелка.
Мелек - Ангел._____++
_____+_*+
____+____*
___+++____*+
__*+__*____*+
_*+_______*+
__+___*#####
_+*+_########
*____########
_*___#############____++
__*+*###############_+*_*
_____###############______
_____##############___+___
_____############*__+__*++
_________________*__*__+__*__ *
__________________*+_*+_+*+*


LODKATA se LU6KA po ZLATNITE
valni, A v NEQ ima DVAMA .
toav SME az I ti!!!!!!!

KLON4E zeleno, QBALKA 4ervena,
KAKTO tqh NARI4AM,taka I
teb TE obi4am!!!!!!!!

KRISTALNATA voda ZA piene,
TANCITE za TANCUVANE,
a MOM4ETO za CELUVANE!!!!!
CVETQTA razgra6tam,TEB te
PREGRA6TAM,cvetqta MILUVAM,
teb TE celuvqam!!!!!!

voka+bira koi
6te me pribira
uiski+kola=sabli4ai
se gola
vodka+kONQK=6te pravim
jik-tak

sapunat za miene,
vodata za piene,
tancat za tancuvane,
a gadjeto za celuvane!!!!:d:d:d

obi4am te i mnoho te molq pishi i razmisli na temata p'.'=)

Имитираш и копираш но не разбираш, че така само
самочувствието ми вдигаш
(\__/)
(='.'=)
('')*('')nIkOgA nE
oBi4aM.....
TrYdno Se
PrIvLi4aM .....4EsTo
YnIjAvAM .....RqDkO
oVaJaVam .....4EsTo
OtMa6tAVaM .....i NiKoGa
Ne sAjALqvAm!!!!!

•° КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа, рЯдКо ПрОщАвА, нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА! Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас •°
ЗзНАмМ дА иСкЪъЪм....МогЪъ Да иСкЪЪм......ИмЪъМ фСиЧкууУ кОeТуУ сИ пОиСкъЪМ....мОгЪъ... Да ИмъЪМ И ТеБб АкоО ИСкЪм...НнО сЪм ИнАтТ и не ТЕ ИсКъЪМ!!!

КоГаТо сИ ЛесЕн-Не Си ИнТеРеСеН!!! А аКо МиСлИш дА мИ сЕ ПраИш-По-ДобрЕ Да мЕ ЗаБрАиШ!!НаПеРеНо ВъРвя, ДуПеТо ВъРтЯ..

ХаХа аБе мИлЪ нЯмЪ сМиСъЛ Дъ мИ сЕ пРаЙш нА гЪзАрКъ сЛед КаТу ВсЯкЪ вЕчЕр ЖуЛиШ зА СтоТаРкА....


Не Се ПоВтАрЯт СтАрИтЕ нЕщА...и ПъРвАтА лЮбОв Не Се ЗаВрЪщА...мАкАр И вЕчНа Да Е лЮбОвТа...Тя НиКоГа Не Е еДнА и СъЩа...!


нЕ сЪм ДобРо мОмиЧЕ зНам кФо е ОбиЧаМ.:.уТрЕ Ня дА сЪм сЪщАтА .. аЕ Ся дА бУтНеМ кЪщАтА!.:.чЕзНи с тАя иЗкуСтфЕнА уСмИфКа.:.яКу дЕнС бЕз пУчиФкА.:.нА уБурОТеН мИ Съ пРаиШ пЪк и иМеТу Не сИ зНаиШ..


кАзА чЕ сЪм уЛиЧнИцА , чЕ пО пОкРиВиТе лИ дА хОдЯ? КаЗа Че ИзЛиЗаМ С рЪзЛиЧнИ , Че кЪдЕ Да Ги НаМеРа еДнАкФи? кАзА , чЕ Го ПрАвА За ПаРи , чЕ 5 ЛеВа ПаРи Ли Са

...:::ZaShTo Ne MoGa,Da Ti Go KaJa...Da IzKrEsHtQ v LiCeTo Ti ChE tE mRaZq...ZaShTo Ne MoGa Da SaM jEsTokA...a Te ObIcHaM vSe TaKa...?!?:::..

- Навън е нощ, в леглото той и тя. Тя го целуна, той подскочи. Тя го щипна, той подскочи. Накрая той не изтърпя, удари я и тя умря! Ах…горката муха.

- Събирах ме се значи,да обсъдим значи, какво значи, думата значи, обсъдихме значи, че думата значи, нищо не значи.

- Как да държиш идиот в напрежение…утре ще ти кажа!

Кучка съм била ?!
Всеки си има характер..!!
Уличница съм била ?!
Ее..по покривите ли да вървя..!?
Всяка вечер съм била с различни мъже..!!
Ми откъде да ги взема еднакви..?!
Спала съм с мъже..!!
тЕ Оставят ли те да спиш ;d ?!

Моля те,Боби,ако видиш Пепо,не му казвай ,че снощи Павел ме е заловил с Красимир,защото той може да каже на Даниел,а пък тоя щом чуе,че съм била с Красимир освен с Иван,ще каже на Марин и ще стане една-а-а-а!

Ако глътнеш муха в стомаха ти ще има повече мозък отколкото в главата ти.

Имаш усмивка :] като на счупена мивка !;)

Како,дай пари :)
Да не кажа на татко,
за оня готин батко ! xD

Како,дай пари :)
Да не кажа на татко,
за оня готин батко ! xD

Здраве,сила,дух а в главата….
КУХ ! .. :D

Инфо