Яко е! 1 0
26 · 21
Vbox7.com
+ 5
Други сайтове
· Инфо

Историята е за едно младо момче на име борис , който е намерил златен къс, което се оказва на гигантски Golden Warrior Gold Lightan с мисията да спаси земята от всяко нашествие на механичните пирати . Gold Lightan обединиха сили със своите съотборници робот , за да рушат заговорите на механичните пирати и унищожи нахлуването извънземни роботи с помощта надминавайки си ръка и удари крака . Hiro , момчето , също така основава група, наречена " Bratty Рейнджърс " с приятелите си. [ Роботът обикновено е прикрито като малка златна Zippo стил запалка в джоба на Хиро . Когато бъде призован, Gold Lightan превръща в гигантски робот извисяващи на 30 метра и с тегло 200т . Всички роботи в шоуто са съзнателни и не изискват пилоти. Обикновено робота завършва битка с търговска марка златната ръка хладно оръжие ход , който задвижва с ръка удар рязане на вражески роботи тялото , изтегляне и да разбием heartbox енергия устройство. [ 3 През 2005 г. , Хонг Конг Bandai преиздаден на полу - оригиналните роботи като част от Душата на Chogokin екомаркировка [ цитиране необходими ] . Отделните роботите са били освободени с твърда пластмасова кутия дисплей, робот footstand , червена кутия за съхранение на килими , взаимозаменяеми златни ръце парчета, а heartbox енергия устройство на врага . Тази версия също така разполагат роботите с високо качество 18K златно покритие [ цитиране необходими ] . Играчките могат да бъдат закупени отделно или в комплект. Има два известни набори в преиздаване . едно е сивото поле на първото поколение , предлага се в Хонг Конг и Япония , с участието на шест от роботи , а другият е изключителен redcarpet дървена кутия комплект , е известно да са достъпни само в Япония , с участието на всички 11 роботи.

По-късно , през 2005 г., копия бяха повторно освободените от Hung Hing играчки в Хонг Конг и Макао с участието на роботите , построени в по-евтини Лят метали. Текстурата и няколко дребни детайли са несъвместими между продуктите . Множество вариации на играчките са били продадени , както добре. Един такъв вариант е голям играчка Gold Lightan измерване 11.5 инча височина , когато стоят в робот форма , въпреки че са произведени само 2000 . Освен това, в основата на стъпалото , на играчката , е етикет преброяване на броя произведени от 2000 . Други варианти включват екипа роботи в различни цветове или сиво ниско тегло пластмаса / сребро изключителната до Хонг Конг и Макао.

Има повече варианти и копия на Gold Lightan , отколкото всички други, защото това е водещото робота в серията. Има и други варианти дизайн . Например, по-стари модели на I.C. Lightan използва AA батерии, за да светне LED неговото око , докато по-новите преиздавания на играчката използва плосък бутон или батерии монети. Нито един от тези нови издания са напълно идентичен с оригиналния 1980 GB серия Chogokin стартирането играчка 1979-1983 , от Popy Pleasure . Оригиналите се оценяват по по-висока цена , тъй като те са били изработени с различни степени на отливка метали , както и високо качество на акрилонитрил бутадиен стирол .

През 2006 г. , Bandai пусна нова версия на Gold Lightan в тяхната Soul на Chogokin линия-горе - GX 32 The Gold Lightan [ 1] Не само, че те смята за един от най- подробните и сложни Gold Lightan играчките все още те . бяха поставени с 18K злато , тъй като техните предшественици са били . Освен че са в състояние да се превърне в по-лека , точно като оригиналните играчки , неговите стави са добре структурирани . Пакетът идва с щанд , взаимозаменяеми ръце , и heartbox енергия устройство. Играчката е успех и беше добре приет от феновете в Япония и Хонг Конг. Това предизвика Bandai Хонг Конг, за да се направи единствено число щанд витрина само за Gold Lightan , само себе си.

Титулярният робота е герой в бойна игра Tatsunoko срещу Capcom : ****** All- Stars . Когато той се бори , той може да бъде само за еднократна за разлика от героите на двойки , тъй като той е толкова голям и мощен.


The story is about a young boy named Hiro Taikai who finds a gold lighter which turns out to be the giant Golden Warrior Gold Lightan with the mission to save the earth from every invasion of King Ibalda. Gold Lightan joined forces with his robot teammates to ruin the plots of King Ibalda and destroy invading alien robots by using his surpassing hand and leg strikes. Hiro, the boy, also founded a group called the "Bratty Rangers" with his friends.[ The robot is usually disguised as a tiny gold Zippo-style lighter in Hiro's pocket. When called upon, Gold Lightan transforms into a giant robot towering at 30 meters and weighing 200 tons. All robots in the show are sentient and do not require pilots. Usually the robot ends a battle with a trademark golden hand stab move which drives a hand strike cutting the enemy robots body, pulling out and smashing the heartbox energy device.[3 In 2005, Hong Kong Bandai reissued the semi-original robots as part of the Soul of Chogokin label[citation needed]. The individual robots were released with a hard plastic display case, robot footstand, red carpet storage box, interchangeable gold hands pieces, and an enemy's heartbox energy device. This version also feature the robots with high quality 18K gold plating[citation needed]. The toys can be purchased individually or as a set. There are 2 known sets in the reissues. one is the first generation grey box, available in Hong Kong and Japan, featuring 6 of the robots; the other is an exclusive redcarpet wooden box set, known to be available only in Japan, featuring all 11 robots.

Later, in 2005, repl****** were re-released by Hung Hing toys in Hong Kong and Macau featuring the robots built in cheaper die-cast metals. The texture and few minor details were inconsistent between the products. Multiple variations of the toys were sold as well. One such version is the large toy Gold Lightan measuring at 11.5 inches in height when standing in robot form, although only 2,000 were manufactured. Additionally, at the base of the foot, of the toy, is a label counting the manufactured number out of 2,000. Other variations include team robots in different colors or grey low weight plastic/silver exclusive to Hong Kong and Macau.

There are more variations and repl****** of Gold Lightan than any others because it is the lead robot in the series. There are other design variations. For example, older models of I.C. Lightan uses AA batteries to light up its LED eye, while newer reissues of the toy uses flat button or coin batteries. None of these re-releases are completely identical to the original 1980s GB series Chogokin toy launch from 1979 to 1983, by Popy Pleasure. The originals are valued at a higher price, as they were constructed with different grades of diecast metals as well as high quality acrylonitrile butadiene styrene.

In 2006, Bandai released a new version of the Gold Lightan in their Soul of Chogokin line-up - GX 32 The Gold Lightan.[1] Not only were they considered to be one of the most detailed and sophisticated Gold Lightan toys yet, they were plated with 18K gold, as their predecessors were. Aside from being able to transform into a lighter, just like the original toys, its joints were well structured. The package comes with a stand, interchangeable hands, and a heartbox energy device. The toy was a success and was well received by fans in Japan and Hong Kong. This caused Bandai Hong Kong to make a singular stand showcase just for the Gold Lightan, itself.

The titular robot is a playable character in the fighting game Tatsunoko vs. Capcom: ****** All-Stars. When he fights, he can only be single as opposed to character doubles, since he is so big and powerful.(dance) (yes) (music) (sun) (star) (dance)

:) :D (bow) (angel) (party) (mm) (chuckle)
Виж цялото описаниеСкрий описанието

Последни

Реклама