ex7azzy_baby

Ж!v3q zЪ dЪ LуD3q...! nЪ tЪп!T3 dЪ Sъ sМ3q...


_________________$$$___________________ ___________________$$$___________________ __________________$$$$$__________________ __________________$$$$$__________________ __________________$$$$$__________________
__$$______________$$$$$____________$$____ ___$$$____________$$$$$___________$$$____ ____$$$$$_________$$$$$________$$$$$_____ _____$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$______ _______$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$________ __________$$$$$____$$$___$$$$$___________ _$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$_ _____$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$_____ _________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$_________ ________________$$$_$_$$$________________ ____________$$$$$___$___$$$$$____________ ___________$________$_________$_________


___$__________________$
__$$__________________$$
-$$$$________________$$$$
$$$$$$______________$$$$$$
_$$$$$$$___________$$$$$$$
___$$$$$$$$_______$$$$$$$$
____$$$$$$$$$_____$$$$$$$
______$$$$$$$$____$$$$$$$
_______$$$$$$$$$__$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$

Kiss*...*Kiss*
*Kiss**K iss*
*Kiss*...*Kiss*
*Kiss*.....*Kiss*
*Kiss*.......*Kiss*
*K iss*.........*Kiss*

........*Kiss*
........*Kiss*
........*K iss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Ki ss*
........*Kiss*
........*Kiss*

.........*Kiss*
...*Kiss* ...*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*......*Kiss*
......*Ki ss*
...........*Kiss*
*Kiss*......*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*

...*Kiss*...*Kiss*
.........*Kiss*

.........*Kiss*
...*Kiss *...*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*......*Kiss*
......*K iss*
...........*Kiss*
*Kiss*......*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*...*Kiss*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$$´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ____++
_____+_*+
____+____*
___+++____*+
__*+__*____*+
_*+_______*+
__+___*#####
_+*+_########
*____########
_*___#############____++
__*+*###############_+*_*
_____###############______*
_____##############___+___*
_____############*__+__*++
_________________*__*__+__*__*
__________________*+_*+_+*+* >´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´17¢ø¢oø1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶oooo´1o¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$ø¢¢øø17¶$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¢1´7oøoø´o7¶1´
´11¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´ø¶ø´1oø¢o1ø´o¶¢
¶¶¢¶ø¢¢¢¢77oø¶¶¶´´´´´´´´¶¢7ø$øoo7o$77¶o
¶¶7´7o77177777oø¶¶1´´´´¶øooo77777oø7¶¶
´¶¶¶7o¢øø77ø¢ooooø¶¶¶¶¶¶¢oooo7177¢7o¶7
´´´¶¶7´oooooooo77177o7øø¢¢ø¢ooooøø¢¶
´´´´7¶¢o7¢øoo7717oøø¶¶øoø¢ooo¢¢ooooo$7
´´´´´7¶¶ø17oo7oø¶øøooøooooo777o¢oo71´o¶1
´´´´´´´1¶¶$oø$$¢111¢1o¶¶ø7oøøo7ooooø7¢1¶
´´´´´´´´´ø177´o1´ooo´¢ø´¶ø7oooø¢oo1¢1ø7¶
´´´´´´´´¶¢¢7o7oo¢oøo´ø¶´´¶¶ooo77o7ø¶1´o¶
´´´´´´´1ø$oøo1øø¢¢7o´¶ø´´´ø¶¢$$¢$¶77oø¶7
´´´´´´´7¶17ø77¢7711¶7¶´´´´´´¢¢ø´´´71¢¶1
´´´´´´´´ø¶$¢øø71oøø¢¢¶´´´´´´ ´øø¶¶¶¶¶o
´´´´´´´´´7¶oø¶¶¶¢77¶¶´
´´´´´´´´´´´$¶¶ø¢¶¶¶7´

I'm sweet,I'm hot,I'm everything you're not!!!
__$$$$$____$$$$__$$$$___
___$$$____$$$$$_$$$$$$__
___$$$_____$$$$$$$$$$___ ♥My fReNdS♥
___$$$_______$$$$$$_____
__$$$$$_______$$$______ВсЯкА вЕчЕр Си С рАзЛиЧнА жЕнА .. в ЖиВоТа НяМаШ нИтО еДнА .. гОлЯмА РаБоТа ,Че ВсЯкА мОжЕ дА сВаЛиШ сЛеД кАтО нЕзНаЕш КаК дА я ЗаДъРжИш!ПрЕсТаНи Да Се ПрАвИш На МъЖ.сТаВаШ СаМо За ВедНъЖ....


...ИсКаш,нЕ иСкАш - АЗ сЪм тАкАвА!ТеБе Те дРаЗнИ мОяТа СлАвА!АкО сИ тЪрСиШ сКрОМна СъПрУгА,нЯма Да пРеЧа - ТръГвАй с ДрУгА!!!Аз СъМ сКроМнА, кРасИва...каТо Мене НЯма ..нЯма и Да иMa !!!


Очите ти са нежен свят,
устните ти - топъл шоколад,
просто казано накратко,
ти си нещо много сладко!


аЗ сЪм кУкЛиЧкАтА,кОяТу нЭ мОжЭш дА сВаЛиШ!аЗ сЪм пЭрФэКнАтА,с кОяТу дРуГиТэ щЭ сРаВнИш,тВоЯтА мАцКа От мЭн тЭ пАзИ,зАщОтО оТ зАвИсТ в кРаКаТа мИ ЛаЗи.СЕ СъМ НяКаКъВ ПрОбЛЯсЪк! Се ИзЛиЗаМ С тРяСъК! Се ЕдНо СъМ На КоРиЦа На СпИсАнИе, Се СъМ ЦеНтЪр На ВнИмАнИе!!!


мАлКа сЪм.. щЕ ПоРаСнА... СлАдКа сЪм..ИзЯж Ме...дИвА СъМ ..УкРоТи мЕ... ГоРеЩа СъМ... ЛеКо пИч щЕ Се оПАрИш...


ОгЛеДаЙ мЕ бАвНо,ВиЖ мЕ дОбРе,Но СъРцЕтО сИ дРъЖ дА нЕ вЗеМе Да СпРе !!! МоГа Да ОбИчАм,МоГа И дА мРаЗя...ВсИчКо ДеТо Е пРеД мЕн,ЗнАеШ,чЕ гО гАзЯ


СвАлЯш Ме НаЙ-бАнАлНу,нО сИ сГрЕшИл ФаТаЛнУ!!! МиСлЪ,чЕ нЕ сИ дОбРе...БъкАш Ме с ДрУгА яРВнУ,нО шЪ тИ кАжА бАвНу-нЯя Да БъДа С тЕб...!!! ИмАм Си ЕдНо СъРцЕ и То Е зА *мОйТу* мОмЧе!


Аз СъМ МаЛка и СлаДка ИнТрИга. Аз УмЕя ЧаРоВно Да МиГаМ. НиЩо ЧуДно Че ХлЪтНа По МеНе- ИмАм СтиЛ КоЙто Тя Не ВлаДеЕ. Аз ОбиЧаМ ВкУсА На СкаНдАла. Аз ХиЛяДа СъРца СъМ ПрЕдАла...!!!
Бъди звезда за всички,но слънце само за мен,с душата си обичаи всички,но със сърцето само мен!;)

8. Работи.. сякаш не ти трябват пари! Танцувай.. сякаш никой не те гледа! Обичай.. сякаш никога не си бил нараняван!

До лудост влюбени, безумно вярващи, до болка искренни, до край изгарящи. Живота мами ни и все пак върви ме и пак истинска любов!Една молба - не ме забравяй, едно желание - не се променяй, една лъжа - не те обичам, една истина - липсваш ми.


ТаКаВа СъМ нЕ сЪм ИдЕаЛна,
ТаКаВа СъМ еМоЦиОнАлНа ,ТаКаВа СъМ нЕ сЕ пРоМеНяМ За дРуГа НиКоГа Не Се ЗаМеНяМ ! ! !

МиСлЯт нИ зА нАдУтИ?ДуМиТе Им ОсТаВаТ нЕчУтИ!
мЪжЕтЕ нИ иСкаТ,ЖеНиТе нИ зАвИжДат...вСиЧкИ иСкАт дА сА оКоЛо нАс я сЕ мАхАйТе нЕдОсТъПнИ сМе зА вАс ...

Малка и сладка...за батковците съм загадка,
само с поглед ги пленявам,с усмивка опитомявам,с целувка опустошавам...на които му стиска нека ме поиска...

лИгЛа сЪм бИлА-пРеДи тИ хАрЕсФашЕ!
кУрВа сЪм БиЛа-щОт ОБиЧаМ ДрУг лИ!
сЪжАлЯвАш чЕ сИ БиЛ с МенЕ-тОгАвА щО пЛачЕш!
нА мЕн нЕ сИ мИ нУЖен вЕчЕ иМаМ нЕгО!a тИ кФо имАш..?!


Бъди sexy, без комплекси
да ти викат колко си сладка бебси,
но какъв човек си отговаряш
сладка съм и sexy, но baby ти какъв човек си...

БъДи С МоМчЕ За ДеН За ДвА..Но НиКоГа Не КаЗвАй ''Да'' нА тЕзИ сЪщЕсТвА... :

VsEkI pI4 ObI4A sLeD mEn Da Ti4A, a VsQkA mAlKa LiGlA iSkA nA mEn Da PrIlI4a...ErOtI4Na FaNtAzIa E vSi4Ko OkOlO mEn ZnAm KaKvO sI mIsLi6 Ni6To 4E sI Mi FeN..

Не МисЛи, чЕ Ме ПозНаВаш И чЕ Ти Ме ПокоРяВаШ!ДнеС съм МиЛа И еФирНа,Утре ДиВа И неМИрНа,ТряБВа ВсеКи МомеНт Да ВниМаВаш С Мен!ДнеС Съм ОгъН И СтраСт ,Утре СъМ пеПел И мраЗ!:Pp

»»»...НеДеЙ дА сЪ НаДуВъШ..зА МеНе пЕт ПаРи нЕ сТрУвЪш..нА дРуГа НоМеРаТъЪ сИ пРаВи,НеКа тЯ дА тЕ ТъРпИ..ВсИчКо сИ иМа кРаЙ и МоЕтУу ТъРпЕнИе зНаЙ...«««


»»»...зНам кОя дА бЪдА,знАм зАщО сЪм лУда,зНаМ когО цЕлуВам и ЗнаМ каКвО рИскУвАм!ЖиВеЯ КаКТо ИсКаМ,ОБиЧаМ КоГоТо ИсКаМ И ПраВя КаКвоТо ПоИсКа... «««


Защо ли те видях ??? Защо ли с теб се запознах ??? Сега ме боли , но обичам те ме разбери !!!


Бъди неповторима, защото всичко, което се повтаря губи своя чар!


Обичам те дявол да те вземе и нека този дявол бъда аз и знай, че срещу бога мога да застана, ако той застане между нас!


.He cЪм бEзMOзЪчHa kYkлA Ha kOHцИ,He Me глEдAЙ TaKa yMHo,
щE Tи пOkAжA kAkBo E дA жиBeEш бEзYMHo...
S-KLaSa CЪм kOпeЛe He cE cЪMHЯBaЙ,Ha HЯkOЯ дPyгA cE HaдЯBaЙ!!!


мА дЪлГо дА сАм кРоТкА ....кАк тРеПерЯ сАмО вИшШ.....~^~


ТаЗи ВеЧеР ПаК Си МнОгО СеКсИ,ПаК ОбЪрКа МоИтЕ РеФлЕкСи,ВеЧе СтИгАм ТоЧкА На КиПеНе,СтРаШнО ПаРяТ ДрЕхИтЕ По МеНе,ЩоМ ТоВа СъС ПоГлЕд Го ПоСтИгАш,По НаТаТъК До КаДе Ли СтИгАш?
ПрАвЯ ТоВа КоЕто На МеН Ми Се ИсКА И ХиЧ Не мИ ПуКа,чЕ НяКоЙ Ми ПиСКа!ПрАвЯ тОвА КоЕтО На МеН Ми ДоПаДа И ХиЧ Не Ми пУкА Че НяКоЙ ПрОпАДа!


АкО ОбИчЪм ОтНоВо..НяМъ Дъ Си Ти..!ЗаЩоТо ЛюБоВтА Зъ МеНе Е ВсИчКу Ъъ Ти Не Си..!!!


ЗаЩо СъРцЕтО Ти Е ЛеД..ЗаЩо Се ВлЮбИх ТоЧнО В ТеБ..!?!ЗаЩо РеШи ТаЗ СъДбА Да Си ИгРаЕ Сс ЛюБоВтА..!?!?


НяМа лЕкИ нАрКотИцИ,нЪ ЛоШИтЕ МоМЧеТа пИшA ШеСтиЦи!гОфОря Си отКрИтУ...вЪрФЯ СуПеР НаДуТу,пРаФяЯ БаВНи кРаЧкИ...Не оБрЪШтАм фНиМаНиЕ нА нИкВи ЗаКаЧкИ~*~
аЗ и Ти??ОтНоВо?! Пф ПаК мЕчТи сЛоЖиХ кРаЙ нА тАя СмЕшКа Да Се ЗаНиМаВаМ с ТеБе БеШе ГрУбА гРеШкА...

ИсКаМ Ли Те?!ВеЧе СъМ тЕ ИмАлА!!!щАсТлИвА лИ сЪм?!Да ЗаЩоТо сИ ДаЛеЧ От МеН!!!МрАзЯ Ли Те..Не ЗаЩоТо ВеЧе сИ мИ БеЗрАзЛиЧеН!!

АкО нЯкОй гОвОрИ зАд гЪрбА тИ..гОрдЭй сЭ С тОвА,чЭ сИ ПрЭд нЭгО [!] КЭфи сЭ нА врАгОвЭтЭ Си..зАщОтО Си вИнАгИ В глАвАтА иМ, нО нИкОгА В кРАкАтА иМ...°•° КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа, рЯдКо ПрОщАвА, нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА! Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас •°


АйДе Де..ОпИтАй Се Да Ме НаРаНиШ ОтНоВо..КвО? МаЙ Не мОжЕш? оПиТвАш се с ВсИчКи СиЛи. АмА Не УсПяВаШ..ЗаЩо Ли? НеДеЙ Не сЕ чУдИ..ПрОсТО ПрЕд ТеБ СтОи ЕдНО сИлНО МоМиЧе а Не ОнАзИ ВлЮбеНа ХлАпАчКа.

Ти СеГа СпИнКаШ,Но Аз Ще ДоЙдА в СъНя Ти,Ще Те ПоГаЛя НеЖНо По ЛиЦеТо,Ще Те ЦеЛуНа ЛеКо По НоСлЕтО и Ще Ти КаЖа ПрЕд ЛиЦеТо, Че Ти Си Ми в СъРцЕтО!

нЕ сЪм ДоБрО мОмИчЕ,зНам кФо е Дъ оБичАм,уТрЕ нЯ дЪ сЪм сЪщАтА..аЕ сЯ дА буТнЕм кЪЩаТа!чЕзНи с ТаЯ иЗкУсТфЕна уСмИФкЪ,яКу дЕнС бЕз пУчИвКа,нА уБоРоТен мИ сЕ пРаИш пЪк и иМеТо нЕ сИ зНаиШ!!!


KyrVa SaM BiLa, Ky4Ka SaM BiLa ,No Go KaZvaTe ,Za6toTo ZnaEtE 4E Ot VaS saM Po DoBra!

ОбиЧам Да сТаВам в СлеДобEдИте КъСни-ОбиЧаМ да ГоВоРя с ДуМи СекСи яКо мРъсНи!ОбИчАм дА КаРаМ ЖеНа Ти да реВнУва-ОбИчАм Да ФлИртУвАм СамО,с КогОто Си сТрУвА...

МиСлЯт нИ зА нАдУтИ?ДуМиТе Им ОсТаВаТ нЕчУтИ!мЪжЕтЕ нИ иСкаТ,нО нИе СмЕ вЯрНи. ЖеНиТе нИ зАвИжДат, нО нИе СмЕ дОсТаТъЧнО кОвАрНи. вСиЧкИ иСкАт дА сА оКоЛо нАс я сЕ мАхАйТе нЕдОсТъПнИ сМе зА вАс ...


нЕ МоЪ За МиНуТъЪъ дЪ Не сЪм НаДуТъ...


хАрЕсВа Ми Да СъМ пЕрВеРзНа,СтРаСтТа ВъВ мЕн Да УлОвИш.Да СъМ дИвА иЛи НеЖнА - нЕмОжЕш Да Ми УсТоИш.ХаРеСвА мИ дА сЪм ФаТаЛнА,зА тЕб щЕ бЪдА вСиЧкО аЗ[!]


кОлкО ЩаСтлИвА сЪМ сЕгА.ЩасТиеТо пРи МеН дОЙде с БуТиЛкА ВоДКа в рЪКа.ВчеРа БяХ пРиМеРно ДеТе.ПиЕХ сОК ВмЕСТо пИтиЕ.аЛА ДНеС мИ пИСнА оТ ТоВа.ЖиВоТа сВоЙ Ще ПРоМеНя.По КлуБоВеТе Ще ВиСя.Ще БъДа ГаДНа КУ*Ка БеЗ ДуШа
°•° Tq E gOoORDa ChE e tVOQ -No tAkA GrEsHi !!!Tq E VtoRa-TaKa Az REsHiH!!!GoVoRi i ZA mEn !! KaJi i KOlkO BqH dOoOBrA,NekA ZnAe,ChE Az tE iMaH ,A tQ sLeD tOvA !!!°•°

иМаШ ТаТоо нА пИпИрУдА аМъ тФа нЕ дУкАзВа чЕ сИ лУдА!нЕ мИ сЕ пРаЙ нА гЪзАрКа сЯкА вЕчЕр жУлИш зА 100кА,МаЛкУ уТпРеД,мАлКу УтЭаД с НяКоЙ чИчКо БоГаТ!КфО Ми Се НъДуФаШ Я сЕ вЕж К*ЧкО КоЛкУ сТрУвЪш


AkO HяКоЯ тЕ пОгЛеДнЕ кАжИ Че СъЩеСтвУвАм,AkO НяКoЯ тИ КаЖе Че те ОбИчА,кАЖи Че РевНуВаМ,Ако НяКoЯ Ти КажЕ Че ИСка дА е С ТеБ,КаЖи Че щЕ Я УбИя...


Ne сЪм DoBрО момIчЕ , zНаМ каКvO е оБiчАм ! .. УтRe nQя Да сЪм СъМ sъЩаТа ..


ОбИчАм Да Ми ЗаДаВаТ КоНкРеТнИ ВъПрОсИ,ОбИчАм Да МаЧкАм ТоЯ ДеТо Си Го ПрОсИ!МОже ДА съМ ВсяКЪквА,Но пОНе сЪМ сеБЕ си!!!...ТАкаВА съМ-ЕмоЦИонАЛна,Т АкаВА съМ,Не сЕ ПроМЕняМ,За дрУГи нИКогА Не сЕ ЗамЕНям!!!


Коя съм? Не ви трябва да знаете. Чия съм? Ничия Само на себе си. Каква съм? Различна. И никога еднаква. Къде съм? НавсякъдеНе СъМ еДиНсТвЕНа,Но ТрУдНо Ще Ме ЗаБРаиШ!ЩоТо СъМ мИла И ДоБра,ЩоТо ПРеЗ ТеБ МиНаВаМ И ПаЛаВо Те ПриВлИчАМ,И На НиКоя Аз НЕ пРиЛиЧаМ


Говориш мнОо смЕеШ сЕ нА глАс sOrRy,чЕ гО каЪм н0 последнА шE Се смЕя аЗ за м0я фiлм нЕ мИ тряЪт рeжИciорИ застaЪш д0 мЕн и винагi сИ втОрИ!!!


Казвате,Че За МеH Не Си ЗаслуЖава Да Се Леят СълЗи..ХмМ..Защо Яд Ли Ви Е,Че За Вас Никой Не Го Боли?!?


Гадна съм признавам...Лоша съм.Не Ти Се Давам. Но по-добре да съм хлапачка от колкото поредната ти играчка...!!!


На ЖеНиТе СъМ ВиНаГи В уСтАтА,а МъЖеТе Ми ЛаЗяТ в КрАкАтА! МаЦкА сЪм,зНаМ сИ ЦеНаТа! И ЗнАм,чЕ мОгА От ВеДнЪж Да ПоБъРкАм ВсЕкИ мЪж!Аз СъМ оНаЗи ...кОяТо вСякО мОмчЕ желАе ...Аз Съм оНаЗи На кОяТо вСяКО мОмИчЕ ЗавИждА...Аз Съм...едИнсВеНА.. ..гЛедАйтЕ,зАвИждАиТе,иСкАитЕ . ...зАщОтО нИкОгА нЯмА дА Ме сТигНетЕ !!!TУк сЪм аЗ и тУкА е кУпОнА..яКа пиЧкА пИе и пЕе нА баЛкОнА..тАзИ вЕчЕр сМятАм пИлОнА дА сИ тИ!!! оТдАвНа нЕ слУшАм хОрСкИтЕ уСтИ.....


ЛесЕн-Не Си ИнТеРеСеН!!! А аКо МиСлИш дА мИ сЕ ПраИш-По-ДобрЕ Да мЕ ЗаБрАиШ!!! НаПеРеНо ВъРвя, ДуПеТо ВъРтЯ...Но.. Не Си МиСлИ чЕ КрАкАтА сИ нА 2 БеЗ 10 зА тЕбЕ щЕ ДъРжА[!][!][!]

хОдЯ и ВъЪрТя ГъЗъ Си На лЯвО,нА дЯсНо.аЗ сЪм прОсТо МуМиЧе ПрЕкРаСнY тОвА нИкОи нЕ мОжЕ дА гО оТрЕчЕ-рАзКъсВаМ вСичКи пИчOвЕ-пЪрчЕ пО пЪрчЕ!кОгаТо ТЪнЦуВаМ в кЛуБа,вСичКи Ме гЛеДъТ В гЪзА

КфО сИ мИсЛиШ бЕ мОмЧе,Че ВеЧнО щЕ тИчАм СлЕд ТеБ Ли Бе?Ще Си ПрАЯ кФоТо ИсКаМ,аКо Не Ти ХаРеСвА сИ тРАй!

ТаЗи ВеЧеР ПаК Си МнОгО СеКсИ,ПаК ОбЪрКа МоИтЕ РеФлЕкСи,ВеЧе СтИгАм ТоЧкА На КиПеНе,СтРаШнО ПаРяТ ДрЕхИтЕ По МеНе,ЩоМ ТоВа СъС ПоГлЕд Го ПоСтИгАш,По НаТаТъК До КаДе Ли СтИгАш?


оТ когА фСиЧки чАлГаРи пОчНаХа дА сЛуШаТ House?оТ коГа НякФа фЧеРашНа пиКла е "Коя сЪм аЗ"?и КаК тЪка фСичКи сТанаХа мАнеКени,сЛеД каТу пазаРуваТ оТ "магазИна за ЛефчЕ"...и вЕчЕ са НадУтИ и ФуКлИ?!пФф я зеМеТе се сТегНеТе..


АдСкИ сИ гОтИн,ЗнАеШ гО,нАлИ?..ХлЪтВа пО тЕбЕ вСяКа До ЕдНа,АкO тИ оТкАЖе Тя Не Е жЕнА.. МнОгО сИ сЕкСи,зНаЕш Го,НаЛи?МъЖ,нО бЕз КоМпЛеКсИ оТ дАлЕч ЛиЧи..ВсИчКи нАднИчАт В тВоеЕтоО лЕгЛо,НеКа тИ зАвИжДаТ,иМа За кАкФо

~{P}~ {}} ТаНцУвЪм АзЗ..А ПоГлЕдЪт Ти ГаЛи МоЙтУ ТяЛо..И МиСлИш КаК ИзГлЕжДя То Нъ ЛуНнЪ СвЕтЛиНа... {{} ~{P}~

ЕгОиСтКъ СъМ БиЛа...SeXY..CrazY.wILd А И КфО Те БоЛи Бе..?!?НаЛи МеНе ТоЙ ИзБрА А Ти Си ЗъХвЪрЛеНаТа!!!!

ЗаЩо СъРцЕтО Ти Е ЛеД..ЗаЩо Се ВлЮбИх ТоЧнО В ТеБ..!?!ЗаЩо РеШи ТаЗ СъДбА Да Си ИгРаЕ Сс ЛюБоВтА..!?!?

дРъПнИ мЕ нА сИлА, рЪцЕтЕ мИ хВаНи..нАкАрАй мЕ дА вИкАм бЕз дА мЕ бОлИ пРеХаПвАй уСтНиТе мИ, еЗиКа мИ сМуЧи О, нЕкА вЪрШиМ лУдОрИи дО зОрИ {P}
кА3вАт Ky4kA CъM БuЛa..Mu BcEku Cu ИmA XaPaKTeP.YлИ4HuЦa CъM БuЛa-E Пo ПoKpИBuTe Лu Дa BъPBя?BcЯka Be4eP CъM C Pa3Лu4Hu-4e OT KъДe Дa Гu B3eMa EДHaKBu??CпAЛa CъM C MъЖE..чЕ МъЖеТе oСтАВяТ лИ тЕ дА сПиШ..


Усмихваи се дори и да ти се плачи, усмихваи се дори да те боли, гледаи винаги напред
и останалите да си мислят, че щастието винаги е с теб!

Ku4kA sum,No nE tVoqTa
``кАзФЪъТ кУчкА съМ бИла...тЪъпАа съМ бИлАа...нАглА сЪм билА...поВърхНОстнА съМ билА...кАзВат КФоО лИ нЕ...амА истИнатА е еднАаа...КойТу УбИждЪъ..зЪВиждАа`DrExI,mAgAzInI,kOzMeTiKa,DiSkOtEkI,mOmChEtA tOvA e JiVoTa Na EdNo MoMiChE kAtO mEn!!!


.
♥♥♥


♥♥♥Kolko milo,kolko sladko e da spi6 do gotin batko, koito cqla no6t se 4udi kak da te subudi...♥♥♥


ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥ღ♥ ღ♥ ღ♥


Ту ЛоШа,Ту ДоБрА-тАкАвА сЪм,НаЛи ТаКа ?!? МоМиЧе С кафяви ВлАсТвАЩи ОчИ,мОмИчЕ с НаЙ-рАзЛиЧнИ тАйНи И МеЧтИ! Ту НеЖнА,Ту ЗлА-тОвА сЕ кРиЕ в МоЯтА дУшА ! ТакАвА сЪм,ЗаЩо Да ОтРиЧаМ и С дРуГи ИмЕнА дА сЕ нАрИчАм?!


Всичко което мога да загубя,държа или докосвам с ръцете си,
а всичко,което неискам да изгубя,пазя в сърцето сиоБиЧаШ Ли оБиЧаЙ СиЛнО...МрАзИш Ли МраЗИ зАвИнаГи...Не сЪжЕляВаЙ НиКоГа зА НиЩо зАщОтО еДвА Ли няКоЙ ТеБ Ще СъЖаЛи... ПлАчИ ТиХо,сМеЙ сЕ ВисОкО,оБиЧаЙ сИлНо... И ОтМъЩаВаЙ ЖеСТоКоНеРеАЛеН ЖиВоТ...НеРеАлНи МеЧти...НеРеАлНа ЛюБоВ...А РеАлНо БоЛи...Edn! me mRazqt .. Wtor! me nenaw!jdat .. tret! ne mъ tъRpqt.. aee ws!chk!te kompleks!ran! zlobar! znaRt kъde da c! go nafRът .. !


АпФ сИчКиТе сЕ дЪрЖиТе тЪпО и Си мИслИтЕ чЕ сТе мНоГо вАжнИ...пОзЬоРи тОвА сТе зА мЕн.ПодМаЗвАтЕ сЕ и ЗабРаВяТе За сЕбЕ сИ сАмО и сАмО дА вИ хАрЕсАт.ВиЕ нЕ жИвЕетЕ сВоЯ жИвОт,А пРоСтО иМиТиРаТе дРуГиТе И зАщО зА дА стЕ вАжнИ,СаМочЕ нЕ сТе вАжнИ,а СмЕшнИ.....!!!!


...[НямАм дУмИ бЕйбе]...И кФо КаТ тЕбЕ е ЦеЛуВаЛ НаЛи ПрЕз ТвА вРеМе МеНе Е рЕвНуВал.И КфО кАт ТеБе Е иЗбрАл нАлИ пАк За МеНе Е мЕчТаЛ.и Ся За КвО сЕ нАдУвАш От МеН ПоВеЧе Не СтРуВаШ.


Не се целувай пред входната врата,защото любовта е сляпа,но съседите не са!Целувката на гаджето те праща на луната,а шамара на баща ти те връща на земята.
***


ДаЛи МъЪ уБиЧъШш?!......ДаЛи МъЪ мРаЗиШш?! ПФфФ...А,дАлИ Ми ПуКъЪ?!..!!!аЙдЕ МоМиЧеНцА НаЦуПеТе УсТнИчКи и сЛаГаЙтЕ ОчИлЦаТа Че Да Не и Ви Се ВиЖдАТ ЛиЧиЦаТа!!!МмМмм Да...ТочНо ТовА ТъРсих...Ти сИ тОчно За Мен!ЛелЕйЙй И Как СамО Си ОтивАме [?][!]...НапРавО Ме ОпИяНяВаШ с ТфОиТе Очи И Ме ПоДлуДявАШ.


СмеЕяТ Ми Се,Че сЪм РаЗлИчНа-чЕ Не сЪм Ку*Вa,Че Не сЪм КаТо оНеЗи нАдУвКи,Че нЕ Се дЪрЖа гРуБо.СмеЕяТ Ми Се,Че сЪм оТкРоВеНнА,ДобРА и сКрОмНА...hhahHhhah Аз Им сЕ смЕЯ нА ВсИчКи,Че сА ЕдНаКвИ ! ! !GLeDAsh mE..oBsyjDAsh mE..i k`vO...naLI mi E zaD gYrba.. i gLedAsh mI g*zA!DavaI ne mE e*E..dajE na TEb az kEfq Se..shtOm syM ti v ustata..imA zaShTo!mOgA dA Ti kAJa samO edNO-nE mE pozNAvash..po-dObRe si TrAi!ArE Ne sE PrAi Na NaDUfKa 6E Te SmA4Kam S ToK4EtO nA mOqTa oBuFkA.... :P :P :P


ЛюБов Ли? ТЯ нЕ съЩеСтвУва. КурВи? КуРволЯк коЛкОт Щеш.Аз Ли? аЗ щЕ тЕ зАбрАвЯ, ТакИа кАт Теб СА мнО! Ти лИ? тИ нАпрАви ГрешКа, ИДи Си, СкоРо щЕ я пРоумЕeш. Тя лИ? сЛед треТоТо Еб*нЕ щЕ тИ е оМръЗнАлА, зАщоТо тЯ е бИЛа n0PegHaTa A a3 EguHcTBeHaКуЧкА СъМ..НаЛи ?
МрАзИш мЕ,пРеЗиРаШ Ме..МиСлИш Ли,Че мЕ еБе..Не.. аЗ БяХ С неГо,Ти УмИрАшЕ оТ яД..Аз БяХ До НеГо,а Ти ГлЕдАшЕ оТзАд..И зНаЕш Ли ..ПиКлО.. ЗлОбНа сЪм бИлА..нО,Се гОрДеЯ с ТоВа !!!»»»...Аз СъМ КуЧкА,пО-ГаДнА оТ ВсИчКи.МрАзЯ ТеЯ дЕтО Ми Се ПрАвЯт На ПиЧкИ.ОтНоВо Ще СъМ тУк На МъРшИтЕ нА пУкКоЯ сЪм?!НеТи ТрЯбВа Да ЗнАеШ!ЧиЯ СъМ?!НиЧиЯ!КаКвА сЪм?!РаЗлИчНа и НиКоГа ЕдНаКвА!КъДе СъМ?!НаВсЯкЪдЕ дО тЕб И дОкАтО сЕ уСеТиШ...Ме НяМа!
HaReSvA Mi Da SaM PoRo4Na V MeNe Da KiPi SkAnDaL, ObA4E PaK SaM MnOgO To4Na I Za ToVa Si Me IzBrAl.HaReSvA Mi Da SaM FaTaLnA Da NqMaM MqStO NiTo 4aS, Oba4e PaK SaM AdSkI VqRnA Za TeB 6te BaDa VsI4Ko Az[!]

МОмИчЕ тИ нИкОгА нЕ нАрАнЯвАй,Че Не ЗнАеШ кОлКо Я бОлИ,с МомИчЕ нИкОгА нЕ сЕ еБаВаЙ,зАщОтО нАкРаЯ пРеЕбАнИя ОсТаВаШ тИ!


I...'M BaRbIЭ gIrL...МнОгУ СъМ FaNtAsIc...АмА сЪм От пЛаСтИк....ХаХа аБе мИлЪ нЯмЪ сМиСъЛ Дъ мИ сЕ пРаЙш нА гЪзАрКъ сЛед КаТу ВсЯкЪ вЕчЕр ЖуЛиШ зА СтоТаРкА....Aз сЪм ЕдНа КоЯтО НяМа Да СрЕщНеШ НиКъДе...Аз НЕ сЪм оТ хОрАтА КоИтО сЕ сРеЩаТ пОд пЪт и НаД пЪТ...КаТо МеН нЯма, НяМа и Да иМа ДоКаТо сЪм ЖиВа...!!!


ИсКаМ дА Ти КаЖа НеЩо..ЗнАчИ...Ъъъ....ДоБрЕ!SuPeR.....ВсЪщНоСт КаКвО ИсКаХ Да Кажа..МаМкА Му..ОК...Да КаЖа ПроСто...ОБИЧАМ ТЕНиКогА нЯМа ДА сЕ пРеДАВаМ,доРи сАмА Да осТаВаМ! с мОмчЕнЦА щЕ се ЗаигРаВАМ, посЛе нАгло щЕ ги зА*БаВам!НЕ Ми ТРябВаТ ГазАРи иЛи ИДеаЛи те сА сАМо за нек`ви п***и ЗаспАЛи! ТРябВа Ми еДно съРце, коЕтО Да ОбиЧаМ, нА кОЕтО дА ВяРВам и С НеГО МоеТо дА РаДВаM.РаЗнИ БаРбиТа мЕчТаЯт с ТебЕ дА сЕ сЪчЕтаЯт.Ах,МомИчЕта ПроСтЕтЕ,аМа ДрУг сИ нАмЕрЕтЕ.Те Не сА Ти нА нИвОтО.ИсКаМ дА мЕ ЗаПиШеШ В дОсИетО сИ лЮбОвНо.ИсКаМ дА Ме оБиЧаШ НаЙ-оСнОвНо и РеДовНо..
ПеРфЕкТнА лИ сИ??..СоРи МиЛи4кА..истината бОлИ аМа не Си...!ТеБе лИ е цЕлУВаЛ - НиЩо НаЛи По Това вРеМе За МеНе Е РеВнУвАл!С тебЕ лИ е СпАл - нИщО наЛи По ТоВа ВрЕмЕ зА мЕнЕ е Ме4тАЛ !!!рЕвАх тЪ сА улЯх и тИ сИ сЪщИЯ кЕнЕф пФ Ай нЕ сЪ прЪй нА шЕФ зНам чЕ сИ plAYbOy C fEShAn прИчЕскЪ шШ Я кАжИ кО прАи нОщЕскЪъ дА..АмЪ нЕ с тЕбЕ бЯх дОтУк тЪъЙ кЪт тА гЛеЪм сИ нАпрАо зА кОфАтЪ с БоКлУк!
Не Ме ВъЛнУвА КаКвО КаЗвАт ХоРаТа ,ПоНеЖе АкО Е ЛоШо То Е,ЗаЩоТо ИлИ Ми ЗаВиЖдАт ИлИ ПрОсТо Не Ме ПоЗнАвАт.СтИгА Ми Да ЗнАМ ,Че БлИзКиТе И ПрИяТеЛиТе Ме ОбИчАт ТаКаВа КаКвАтО СъМ-ИСТИНСКА!кВо гОвОрИш..кФа ЛюБоВ..кФа мАгИя-гЛуПоСтИ кАкВи сА тИя?!дАдОх вСиЧкО-кФо пОлУчИх?!ВаЖнОтО Е чЕ сЕ нАуЧиХ:нЕ сИ сТрУвА дА пРеЦаКвАш зА нЕгО жИвОтА сИ,А тОй дА сЕ нАдУвА


зНай Ще ДойДе ДенЯ в КоЙту шА мЪ искАш и За МЕн шА та БолИ, нО ЗапОмНи сАмо еднО кОпЕлеЕ тИ мЕ нарАнИ [!]


aЗ и тИ?!? - ПФф пАк мЕчТиИ..слОЖиХ eNd-Ъ нА тАя сМеШкА..дА сЕ зАнИмАВам с теБ БешЕ гРуБа гРеШkA...


0биЧаХ тЕ и 0щЕ тЕ оБиЧаМ, зА тЕбЕ мИсЛя чЕсТу д0 з0рИ, мАкАр т0вА пРеД вСиЧкИ дА оТрИчАм - ПрЕд ТеБе ИиИ пРеД сЕбЕ сИ д0рИ.. нЕзНаЯ аЗзЗ дАлИ щЕ тЕ ЗаБрАвЯ, ЩеЕ лЪхНе лИ в сЪрЦеТо0 мИ мЪгЛа, н0 зНаМ чЕ нА СвЕтА иМа и ТаКиВа х0рА, к0иТо цЯл ЖиВоТ оБиЧаТ сАмУ еДнА дУшА..!
Цигари: Не ПуШаА (само цигари)
Алкохол: Не ПияЯ (вода)
По МъжЕ Не ХоДяЯ (те идват при мен)
ЛягЪъм си рано0о (към 7 сутринта),
Не изЛизЪъм мноГу (от дискотеката)
АЗ и тИ ???? пФф..зА кФо сИ мИ !!!!!!!!!!Не ПуШа(ТрЕвА),нЕ пИя(ВоДа),По МъЖе Не ХоДя(Те ИдВаТ пРи МеНе),ЛяГаМ сИ рАнО(кЪм 7 сУтРиНтА),нЕ иЗлИзЪм Мн(оТ дИсКоТо),УчА сЕ(Дъ СмЪрКаМ).сКрОмНа СъМ(иМаМ сАмО 5 ГаРдЕрОбА мАрКоВи ДрЕхИ,поглед на лъвица, лице на ангел и тяло на фотомодел) и ниЩУу не тЪрсяЯ (то само ще дойде)...И не ме занимавайте (с глупости) !!ПиТаМ ЗаЩо И НоЩ И ДеН нЕ сПиРаШ Да сЕ ЗаЯжДаШ сЪс мЕн?!КаЗвАш НаДмЕнНа сЪм БиЛа И оТ ВиСоКо ГлЕдаМ СвЕтА..КаЗвАш ТоВа И ОноВа,Но ВъТрЕ Ф ТеБе КрЕщи ЛюБоФтА[!]ЗнаЕш,Че С МоЯ ЧуДеН ЛиК..СеГа По ФсЯкОга аЗ Ще сЪм ШиК ((:PeRfEkTeN[?]HaH Po-SkOrO sI DeFekTeN[!]SoRRy MuHLiO SrOkAT Ti IzTe4e...[!]NeGoDeN Si zA UpOTrEBa Ve4e[!]A TaKaVa KaTo MeN ShTe TyRsIsH NqKoI DeN...[!]No sHTe E KySnO 6ToTy Si uLiGuFrEn[!]


гЛеДаШ мЕ с УмРаЗъЪ•И чАкАш ПаК в жИвоТа дА вЛяЗъ•аА sOrRy мЪъ вЕчИ нЕ тЪ оБичъЪм•тИ кФо?!оЧакВЪш ЦяЛ жИвОт сЛеД тЕБ дЪ тИчЪм• дОрИ дА мОлИш•дА пЛачЕш•Да пАдаШ•sOrRy пИч-аМъЪ шЕ сТраДЪш•ИсКаш ИлИ нЕ-ИгРаТа СвЪршИ-ГуБиш Ме МоМче!С ТеБ пРиКлЮчиХ,Ти За МеН нЕ сИ дОрИ и сПоМеН,ДрУг щЕ СрЕщнА аЗ в сВеТа ОгРоМеН!Не Ме ТъРсИ-Аз НяМа Да ОтВоРя!ДрУг щЕ ПоЛучИ МоЕтО сЪрЦе!Не РаЗбРа ЛИ-КъсНо Е-Ти ОбИчаш Ме,Аз ВечЕ нЕ!НяМа СмИсЪл-ГуБиШ Ме МоМчЕАко любовта е море,никога да не намираш бряг!
Ако щастието е магия,никога да не се избавиш от нея!
Ако живота е борба,печели всяка БИТКА!˙·٠•● ВсИчКо, КоЕтО мОгА дА зАгУбЯ, дЪрЖа И дОкОсВаМ с РъЦеТе Си, А вСиЧкО, кОеТо Не ИсКаМ дА зАгУбЯ, пАзЯ в СъРцЕтО сИ !!! ●•٠·˙


˙·٠•● КоГаТо МоГа - ПрОщАвАм. КоГаТо ИсКаМ - уСпЯвАм. КоГаТо ДоКаЗвАм - ЗаГрЯвАм. КоГаТо ЦеЛуВаМ - вЪзПлАмЕнЯвАм. КоГаТо..


Инфо