VBox7 logo

hisarya

За проекта

Община Хисаря изпълнява договор № BG161PO001/3.1-03/2010/025, проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря” с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
- Стойност на договора: 3 919 794,70 лева.
- Съфинансиране от ЕФРР: 3 232 840 лева.
- Начало на проекта: 19.07.2012 г.
- Край на проекта: 17.01.2015 г.
Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на гр. Хисаря и популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм.
Чрез интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на историческите забележителности и на социални обекти, свързани с туризма, се осигурява повишаване атрактивността и достъпността до обекти с туристическо и културно-историческо значение на територията на гр. Хисаря.

Дейностите в проекта по консервация, реставрация и експониране на разкритата североизточна част на антични терми в античния град Диоклецианопол в гр. Хисаря и изграждане на велоалея около нея и Южна и Източна крепостни стени на античния град DIOCLECIANOPOLIS, като символ на епохата, в която е създаден гр. Хисаря, са предпоставки за съхраняване на историческата и националната памет, развитието на града като открит паметник на културата с национално и европейско значение с частта от укрепителната система и архитектурата на римския град Диоклецианопол. Успоредно с това изграждането на пешеходна и велоалея допринася за експониране на археологическия резерват, като нова туристическа атракция, съчетавайки историческия туризъм с велотуризма, създавайки алтернативни пространства за културни събития, фестивали на наследството - на водата, на лечебните храни, на музиката, на древните римски провинции и др.
Извършената консервация, реставрация и експониране на разкритата североизточна част на антични терми в античния град Диоклецианопол в град Хисаря, Южна и Източна крепостни стени и възстановяване и ремонт на водопиен павилион “Колонада Момина баня” в гр. Хисаря обновява остарелите градски открити обществени пространства, увеличава културно туристическата им функционалност и ги адаптира креативно към високотехнологичния Спа туристически продукт, който Хисаря предлага на местни и чужди туристи.
Изпълнението на дейностите повишава качеството на живот на населението, не само като наличие на туристически атракции за тях, но и като генератор на повишен алтернативен туристически поток, насочен към античното наследство и отправна точка към тракийските храмови комплекси в околността - образователен, ученически и студентски туризъм, археологичен и култов туризъм, фестивален и конгресен туризъм - създаване на алтернативни работни места, условия за семеен бизнес - в сувенирната индустрия, развитие на семейни екскурзоводи, семейни аниматори, групи за възстановка на античния живот, като платени туристически атракции - свързани с римските легиони, водата в бита на древния Рим и Тракия, записаните чудеса и събития, свързани с лечебните свойства на минералната вода, случили се на територията на древните Терми.


cool

Последни