lax91

BlackWallStreet

●/ You say Soulja Boy, I say The Game
/▌ You say T-Pain, I say Tupac.
/ \ You say Lil Wayne, I say Nas
●/ You say Flo Rida, I say Wu-Tang Clan
/▌ You say 50 Cent, I say Ice Cube
/ \ Copy/Paste
if you still listen to real hip hop!

http://www.rapbasement.com/


98% ؆ младo†Ø по[̲̅̅K̲̅]Øл€ни€ слуша чалга!!!Ак٥ си ؆ †€зи 2% кØй†Ø я мразя†,слØжи †Øва в пр٥фила си!!!
_+88___________________+__________
_+880_________________+8__________
_+880____________+88+_+88__________
_++88___________+888+888+___________
_++88___________+8+8888+__________
__+880___________+88888+___________++_
__+888__________+88888+__________+88_
__++880_______++8888+8+_______+88__
__++888______++8888+88+______+++8__
__++8888____++8880++88+___+++88___
__+++8888+++8880++8888+_++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++888888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________


_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____$$$$____
_____$$$$$$____$$$$$$________________$$$$$_____$$$$___
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$_____$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____$$$$____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$____________
______________________________________________________
_____$$$$$$____$$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$____$$$$$$___$$$____$$$___$$$$$____$$$$____
_____$$$$$$____$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$_____$$$$___
_____$$$$$$____$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$_____$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$____$$$$____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$____$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$___$$$$__$$$$___$$$$$____________
_____$$$$$$____$$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$____________^^^^^^^^^^^^^#^##^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^#^^^##^##^^^^##^##^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^#^^^^##^^##^^###^^##^^^#^^^^^^^^
^^^^^^^#^^^##^^^##^^###^^###^^##^^^^^^^
^^^^^^###^^##^^^##^^^##^^^##^^##^#^^^^^
^^^^#^####^#######^^^###^###^###^#^^^^^
^^^^#^^###^^######^^########^###^#^^^^^
^^^##^^###^^###############^^###^###^^^
^^^###^###^#####################^###^^^
^^^##^^#########################^###^^^
^^###################################^^
^^######^####################^#######^^
^^######^^##################^^#######^^
^^######^^^^##############^^^^#######^^
^^########^^^^##########^^^^#########^^
^^^#########^^^^######^^^^##########^^^
^^^^^#########^^^####^^^###########^^^^
^^^^^^###########^##^############^^^^^^
^^^^^^^^##########^^##########^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^#######^^^^#######^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^####^^#^^####^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^################^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^###################^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^##^###^###^###^##^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^#^^#^^^#^^^#^^#^^^^^^^^^^^^

____________________$____________________ ___________________$$$___________________ ___________________$$$___________________ __________________$$$$$__________________ __________________$$$$$__________________ __________________$$$$$__________________ __$$______________$$$$$____________$$____ ___$$$____________$$$$$___________$$$____ ____$$$$$_________$$$$$________$$$$$_____ _____$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$______ _______$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$________ __________$$$$$____$$$___$$$$$___________ _$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$_ _____$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$_____ _________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$_________ ________________$$$_$_$$$________________ ____________$$$$$___$___$$$$$____________ ___________$________$_________$__________

222222222222222222
22222..............222222
22222..............222222
.......................222222
2222222222222222222
2222222222222222222
22222........................
22222.......................
2222222222222222222
2222222222222222222

PPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPP
PPPP................PPPP
PPPP................PPPP
PPPP................PPPP
PPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPP
PPPP........................
PPPP........................
PPPP........................
PPPP........................

...............A..............
...........AA.AA...........
.........AAA..AAA........
......AAA.........AAA....
...AAA..............AAA..
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAA.....................AAA
AAA.....................AAA
AAA.....................AAACCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCC
CCCC........................
CCCC........................
CCCC........................
CCCC........................
CCCC........................
CCCC........................
CCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCC_________________________________________________.d888*`___
_________________________________________________,d888*`_______
_______________________________________________,d888`__________
_____________________________________________,d888`____________
____________________________________________,d88`______________
__________________________________________,d88`________________
_________________________________________,d8`__________________
_______________________________________,d8*____________________
_____________________________________,d88*_____________..d**`__
___________________________________,d88`_________..d8*`________
_________________________________,d888`____..d8P*`_____________
_________________________._____,d8888*8888*`___________________
_______________________,*_____,88888*8P*_______________________
_____________________,*______d888888*8b._______________________
___________________,P_______dP__*888.*888b.____________________
_________________,8*________8____*888__`**88888b.______________
_______________,dP________________*88___________*88b.__________
______________d8`__________________*8b_______________*8b.______
____________,d8`____________________*8.__________________*88b._
___________d8P_______________________88._______________________
_________,88P________________________888_______________________
________d888*_______.d88P____________888_______________________
_______d8888b..d888888*______________888_______________________
_____,888888888888888b.______________888_______________________
____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________
___,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________
___)8e888*__________,88888be._______888________________________
__,d888`___________,8888888***_____d888________________________
_,d88P`___________,8888888Pb._____d888`________________________
_888*____________,88888888**___.d8888*_________________________
_`88____________,888888888____.d88888b_________________________
__`P___________,8888888888bd888888*____________________________
_______________d888888888888d888*______________________________
_______________8888888888888888b.______________________________
_______________88*._*88888888888b.________.db__________________
_______________`888b.`8888888888888b._.d8888P__________________
________________**88b.`*8888888888888888888888b..._____________
_________________*888b.`*8888888888P***7888888888888e.________
__________________88888b.`********.d8888b**`88888P*___________
__________________`888888b_____.d88888888888**`8888.___________
___________________)888888.___d888888888888P___`8888888b.______
__________________,88888*____d88888888888**`____`8888b_________
_________________,8888*____.8888888888P`_________`888b.________
________________,888*______888888888b...__________`888P88b.____
_______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888_______
___,d888888b.8888`_________`*888888888888888888P`___
cool
Инфо