lora_grigorova_10


МоЖе дА сЪм сЛаДкА,
МоЖе
дА Не сЪм,
нО МоЖе дА Ме иМаШ СаМо НА сЪн!!!


КфО КъТ СъМ ОщЕ УчЕнИчкА,
ПоНе сЪм сЕкСи с кЪсА ПоЛИчКа !

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´ ´´´´´¶
¶´´´´´´´ Twilight ´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´ Saga´´`´´´´´` ¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´&´¶

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´ ´´´´´¶
¶´´´´´´´ Robert ´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´ Pattinson ´´`´´´´´` ¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´&´¶

TWILIGHT is the BEST ~80% от бългаското население мрази twilight ако си от тези 20% който го харесват сложи това в профила си~


██10% Stupid
███ 20% Random
████ 30% Weird
█████ 40% Worried
██████ 50% Crazy
███████ 60% Vampire
█████████ 70% Insane
██████████ 80% Nuts
███████████ 90% Funny
████████████ 99% Different
█████████████ 100% TWILIGHT LOVER!
if u really lov twilight paste this to your profile!╔══╦══╦══╦════╗
╚╗╔╣╔═╣╔╗║╔╗╔╗║
═║║║╔═╣╚╝║║║║║║
═║║║╚═╣╔╗║║║║║║
═╚╝╚══╩╝╚╩╝╚╝╚╝
╔══╦══╦╗╔╗╔╦══╦══╦══╗╔╗
║╔═╣╔╗║║║║║║╔╗║╔╗║╔╗║║║
║╔═╣║║║║║║║║╚╝║╚╝╣║║║╚╝
║╚═╣╚╝║╚╝╚╝║╔╗║╔╗║╚╝║╔╗
╚══╩══╩════╩╝╚╩╝╚╩══╝╚╝
cool
Инфо