metal_girl95

Ученически речник
1. Училище - самотен манастир
2. Ученик - затворник №213
zte v tozi sait3. Ученичка - момиче в черно
4. Класен ръководител :
а) враг №1
б) цербер пред вратите на Ада
/> 5.При директора :
а) в стаята за разпит
б) в бърлогата на звяра
6. Учител в чужбина – един идиот в Париж
7. Преди влизане в час – ах,а бяхме млади
8. Свободен час – сиромашка радост
9. Пред дъската :
а) Опълченците на Шипка
б) светът на мъките
в) животът ми е в ръцете ти
10. Бележник – черно досие
11. Събота – небето се изяснява
12. Неделя – слънцето грее за всички
13. Ваканция – животът започва отново
14. Родителска среща – скърцане на зъби
15. Тетрадка – черно и червено
16. Двойка – ще се срещнем пак
17. Тройка :
а) царска мъдрост
б)възнаграждение за страха
18. Четворка – родени за живот
19. Петица – на прага на щастието
20. Шестица :
а) ти сън ли си или те има...
б) това беше просто шега
21. Учител разказва урок – кацнал бръмбар на трънка и захванал да дрънка
22. Учител по френски – любимец №13
23. Учител по физическо – таралеж в атака
24. Учител по история – старинна монета
25. Дежурен учител - звероукротител
26. Междучасие :
а) Троянска война
б) пускай, Ганьо, говедата
27. Учителят и класа – Али Баба и 40-те разбойника
28. Учебна стая – гнездото на осите
29. Строшен джам – ни чул ни видял

_____$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________
__ ___$__________ ___________________$_____$________________
_____$____ _$$$$$$$_____$ $$$$$$_____$_____$________________
_____$___$$_______ ____________$$ ___$_____$___$$____$$_____
_____$_______$$$$$$___$$$$ $$_______$____ _$__$_$__$$__$$___
_____$______$______$_$______$_____ _$_____$__$_$$ $___$__$__
_____$_____$___$$$__$___$$$__$_____$_____$ __$________$_$ __
_____$_____$___$$$__$___$$$__$_____$_____$___$____ _____$__
____ _$______$______$_$______$______$_____$___$_______$$___
_____$______ _$$$$$$$__$$$$$$_______$_____$___$__$$$$______
_____$ ___________$$_ _$_____________$_____$__$__$__________
_____$________ __$____$______ _______$_____$_$__$___________
_____$____$$$$___$$$$_ _____$$$$____$ ___$$$$__$____________
____$$________$$_________$$___ _____$________ $_____________
____$$__________$$$$$$$$$__________$__ _$$$$$________ ______
___$_$$_________$__$_$__$__________$_____$____ ____________
___$_$$_________$$$$_$$$$__________$____ _$________________
___$_$$_ ___________________________$____$$________________
__ _$__$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________________
___$__$___ ____$____$__$_ ___$_______$_$$$$$________________
____$_$$$$$$$$$$$$ $$__$$$$$$$$$$ $$$$_$$$$$________________
____$_$$_$$$_$$$__$____$__ $$$$_$$$_$_$$$ $_________________
____$_$$_$$$_$$$__$____$__$$$$_$$$ _$_$$_________ __________
____$_$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$______ ______________ __
_____$$$$_______$___$______$___$__________________ ________
____ ____________$___$______$___$__________________________
____________ ____$$$$$______$$$$$__________________________
______ __________$$$$ $______$$$$$__________________________
______________ __$___$______$ ___$__________________________
_______________$$$$$$_ ____$$$$$$$___ ______________________
____________$$$$$$$$$____$$$$$ $$$$__________ ______________
_________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$____ ______________ ______
_________$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$___________ ____________
___________________________$$$$$$$$_____ __________________
________ __________________________________________________


рЕвАах..рЕвАах тЪъ сА уУлЯх•и тИ сИ сЪщИЯ кЕнЕф•пФф Ай нЕ сЪъ пръЪй сАмО нА шЕФ•зНам чЕ сИ plAYbOy C fEShAn прИчЕскЪ•шШ Я кАжИ кО прАи нОщЕскЪъ•дА..АмЪъ нЕ•с тЕбЕ бЯх дОтУк•тЪъЙ кЪт тА гЛеЪм сИ нАпрАо зА кОфАтЪ с БоКлУк•
--------------------

•ф РитЪмА тАнЦувАш и Не сЕ сРамУвАш•бЕйБи мНоЛ сЕ нАдУвАш•иМаШ ТаТоо нА пИпИрУдА аМъ тФа нЕ дУкАзВа чЕ сИ лУдА•нЕ мИ сЕ пРаЙ нА гЪзАрКа•сЯкА вЕчЕр жУлИш зА 100кА•сАмО аЗ и мАйкА Ти зНаеМ кОя сИ Ти•нЕ мЕ зАнИмАвАй с тФоЙтЕ мЕчТи•
--------------------
сАо нИ мА лЪъжИ чЕ Има ЛюбОф..! тЪй кЪъТ мЪ гЛедаШ...далИ сЕ забаВляВаш..?СамО еДнО щИ кАжА -зЪъ нИщУ нИ сТаАш.ПраИш сА нА нОу оТфОрEн,аМъЪ пРи мЕн нЕщУ нЕ вЪрвИ...haAXh...аЗз И тИ ?мОй дA сИ вЪрвИш вЕдНаГа.Да сЪъ ЗанИмАаМ с тЕб неЩУу нЕ мИ прИлЯгA...
--------------------
АдСкИ сЪм гОтИнA,ЗнАеШ гО,нАлИ?..ХлЪтВа пО МенЕ вСeКи До ЕдIн,АкO мИ оТкАЖе-ТоЙ Не
Е мЪж.. МнОгО сЪм сЕкСи,зНаЕш Го,НаЛи?ЖеНа,нО бЕз КоМпЛеКсИ оТ дАлЕч ЛиЧи..ВсИчКи
нАднИчАт В МоЕтоО лЕгЛо,НеКа мИ зАвИжДаТ-иМа За кАкФо...
--------------------

Ти Неможеш Да Си Със Мен ! Аз Живея Ден За Ден ! И Нямам Проблем ! Стова Съм Адски Добре ! Защото Всяка Нощ Съм С Различни мЪже! СъЖеЛяВам зА нЯкУй неЩа , Но нИЩу нЕ мОгА дА пРУмеНя!
РаЗлИчнЪсЪмМ..Не БаНаЛна! иДеаЛна СъЪм.. нЕ, чЕ сЪм НаХаЛна! Не мОжЕш дЪ Ме иМаШ.. нЕ, Че сЕ НаДуФъМ! СкрОмНъ сЪм! уТ фСиЧкИ жЕнИ, КуИту ИсКъШ, Най-СкЪпу СтРуФъМ!!!!
Никога няма да се предавам, дори сама да оставам!С момченца ще се заигравам,после нагло ще ги заЕбавам!Не ми трябват газари или идеали,те са само за некви пУТКи заспали!Трябва ми едно сърце,което да обичам и във вярност да се Вричам...!!!
гЛеДаТе с НеДоУмЛенИе,сПечЕлИх лИ вАшТо иЗисКаНу пРеЗреНиЕ?!ИсАтЕ дА мИ кАжЕтЕ чЕ фИ дРаЗнЯ...нАдУтА сЪм бИлА?!хАхАх...дА и к`фо уТ т`фА?? НаЛи нАд вАс СтОя!!!
ЗзНАмМ дА иСкЪъЪм....МогЪъ Да иСкЪЪм......ИмЪъМ фСиЧкууУ кОиТуУ сИ пОиСкъЪМ....мОгЪъ... Да ИмъЪМ И ТеБб АкоО ИСкЪм...НнО сЪм ИнАтТ и не ТЕ ИсКъЪМ.....!!!
Да сИ тРъгНеШ Още НяМаШ ПраВо неЩо ДиВо с Мен НапРаВи,нЕ нЕСпираЙ Ти...ВсеКи КраЙ За МеНе Е НачаЛо,а СърцетО биЕ ПоЛуДяЛо и В РитЪм ДиВ СегА ТупТи.СтеНе И КреЩи,иСка С ТваЕто Да БъДе ЦяЛо
РаЗлЧНа сЪм Да И кФо оТ тОВа пРоБлЕм лИ иМа, КаЖи Го СеГа! НяМа Да СпИрАм 6тЕ дЕйСтВаМ дОкРаЙ, ДрУг Не ВзИрАм ЖиВоТа Е РаЙ! нЕ мИ пОмАГаЙ аЗ мОгА сАмА МиСлИ мУ тИ-аЗ нЯмАм ЦеНа!
оБиЧаШ Ли оБиЧаЙ СиЛнО...МрАзИш Ли МраЗИ зАвИнаГи...Не сЪжЕляВаЙ НиКоГа зА НиЩо зАщОтО еДвА Ли няКоЙ ТеБ Ще СъЖаЛи... ПлАчИ ТиХо,сМеЙ сЕ ВисОкО,оБиЧаЙ сИлНо... И ОтМъЩаВаЙ ЖеСТоКо!!!

С тЕбЕ лЕкО сЪм ЖеСтОкА, пРоСтО аЗ сЪм СкЪпА сТоКа!НяМа Да Ме ПрИтЕжАвАш, СоРи СлАдЪк СаМ оСтАвАш!АбЕ я Ме ПоГлЕдНи, ЧеСтНо Ми ОтГоВоРи, ИсКаШ лИ дА сИ с МеН, зАрАдИ сАмАтА мЕн?
ТаКаВа СъМ нЕ сЪм ИдЕаЛна,ТаКаВа СъМ еМоЦиОнАлНа ,ТаКаВа СъМ нЕ сЕ пРоМеНяМ За дРуГа НиКоГа Не Се ЗаМеНяМ ! !!

Ко Ми Са ПрАиШ нА FaShIoN ГъЗаР?Не Са Ли ВиЖдАш КоПеЛе КъВ сИ зАсПаЛ?По КуРвИтЕ хОдИ и ТяХ еБи,нО зА мЕн ЗаБрАвИ!SoRrY АкО СъМ жЕсТоКа АмА аЗ сЪм СкЪпА сТоКа!
НяМа лЕкИ нАрКотИцИ,нЪ ЛоШИтЕ МоМЧеТа пИшA ШеСтиЦи!гОфОря Си отКрИтУ...вЪрФЯ СуПеР НаДуТу,пРаФяЯ БаВНи кРаЧкИ...Не оБрЪШтАм ФнИМаНиЕ На нИкаКфИ ЗакАчКи...
вЛасТта Ми ПричиНяВа НаЙ-сИлНиЯ оРгаЗъМ, НаЙ-сЛаДкаТа ТрЪпкА, НаЙ-НеВеРояТниЯ ШоПиНг...иСтиНсКа КуЧкА, ЦиНичНа,ЛовКа,БруТаЛнА, с ТеЖъК ПаРфюМ и ЖеЛяЗнА вОлЯ ... с ОбуВкИ На Ferragamo и КосТюМ нА PRADA! Не БъДеТе пРосТо БоГаТи МоМичеТа, а ЖеНи с ВъзМожНосТ

.........../ 7........... METAL FOREVER
........../_(............
..........|_|............
..........|_|............
..........|_|............
..........|_|../\........
......../\|=|/ /........
........\ |_| /..........
.........) _,,,\.........
......../ |_|,,,\........
......./ -=-o ,/........
.......\ ,/~\_/.........
.......\/.................

Аз съм човекът, който тормозеше като малък,
Аз съм човекът,който ти изглеждаше жалък!
Аз съм човекът,който те отвръщаваше,
Аз съм човекът на който се подиграваше!
Аз съм човекът,който плашеше до смърт всеки ден,
Аз съм човекът,който стоеше безмълвен,смотен
Аз съм човекът,който носи болка в очите си,
Аз съм човекът,който винаги крие сълзите си!
Аз съм човекът живял в стах и насилие толкова време!
Аз съм човекът разрушен от това бреме!
Аз съм човекът,който се давеше в презрение!
Аз съм човекът,който проклинаше своето рождение!
Аз съм човекът,който мачкаше за забавление!
Аз съм човекът от твоето поколение!
Аз съм човекът,чието име не знаеш!
Аз съм човекът за когото нехаеш!

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$$´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´

ТИ МИСЛИШ,ЧЕ Е ГОТИНО ДА СИ СВИРЕП,НО И АЗ СЪМ ЧОВЕК!
КАТО ТЕБ!НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН!БЪДИ РАЗЛИЧЕН!СВЪРЖИ СЕ С НАС!UNICEF!
УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ!
СЛОЖИ ТОВА В ПРОФИЛА СИ ЗА СЪПРИЧАСТИЕ!

METAL FOREVER !

▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓
▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=]
cool
Инфо