nati924

Истинската победа е тогава, когато врагът се признае за победен - Victoria nulla Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes

Всеки е ковач на своята съдба - Faber quisque suae fortunae
Глас народен – глас божи - Vox populi,
vox dei

Дойдох,видях,покорих - Vini,vidi,vici
Думите отлитат, написаното остава - Verba Volant, Scripta manent

Изкуството е вечно, животът кратък - Ars longa, vita brevis
Никога не се предавай - Nil desperandumcool com
Инфо