tonikk

Даwам всiiчко за ttеб !! Да sе wъrнеш пак пrrи меnn !! Sърцеttо mи bие zа ttеб .. за nежnото ttи LLице !! {{} * __* иsкам да ttи кажа ttoLк0ва мn0г0 неща .. как мii Liiпswaш .. ;;x
cool
Инфо