Репортаж на Cnn за България! - Промени в електропотреблението

Репортаж на CNN за България относно електропотреблението на панелните жилищни блокове.

marioni95